Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Οι Συμπράξεις συνεργασίας επιτρέπουν στους οργανισμούς να αυξάνουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να ενισχύουν τα δίκτυα των εταίρων τους και την ικανότητά τους να ενεργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο.

Για τις Συμπράξεις συνεργασίας υπάρχει 1 περίοδος υποβολής αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία στις 20 Μαΐου. Η υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων της επιμέρους δράσης ορίζεται από 01/11/2021 έως και 28/02/2022.

Οι Συμπράξεις μικρής κλίμακας στόχο έχουν να δώσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+ / Youth σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται τοπικά, καθώς και σε νέους που είναι πιο δύσκολο να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τις Συμπράξεις μικρής κλίμακας για το έτος 2021 είναι 2. Συγκεκριμένα, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης είναι:

  • 20 Μαΐου και η υλοποίηση για τα εγκεκριμένα σχέδια ορίζεται από 01/11/2021 έως και 28/02/2022.
  • 03 Νοεμβρίου και η υλοποίηση για τα εγκεκριμένα σχέδια ορίζεται από 01/03 έως και 31/05/2022.
Μετάβαση στο περιεχόμενο