Η δράση ξεκινάει εδώ
Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων
Δείτε τις προθεσμίες
Previous slide
Next slide
Γραφιστικό με αθλήτριες και ένα άτομο

Λίγα λόγια για το Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2021-2027. 

Ο προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 26,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020).

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Ο γενικός στόχος του Erasmus+ είναι, μέσω της διά βίου μάθησης, να υποστηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που συμμετέχουν στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την κοινωνική συνοχή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Τομέας Νεολαία

Ο τομέας της Νεολαίας μέσα από τη Βασική Δράση 1, υποστηρίζει τους νέους και τους εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας (youth workers), ώστε να καλλιεργήσουν πλήθος δεξιοτήτων μέσα από μεθόδους μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Στόχος είναι η προσωπική και κοινωνικοεκπαιδευτική εξέλιξή τους και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Επίσης, ο τομέας της Νεολαίας μέσα από τη Βασική Δράση 2, παρέχει στήριξη σε οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία συνεργασιών που έχουν στόχο την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τομέας Νεολαία
Τομέας Αθλητισμός

Τομέας Αθλητισμός

Ο τομέας του Αθλητισμού μέσα από τις Συμπράξεις Συνεργασίας, τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, τα Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων και τις Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, προωθεί τη συμμετοχή στη σωματική άσκηση και τον εθελοντισμό. Οι παραπάνω δράσεις έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και προκλήσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Εθνικές Μονάδες Συντονισμού Erasmus+

Νεολαία και Αθλητισμός

Ανταλλαγές Νέων
Κινητικότητα Youth Workers
Δραστηριότητες Συμμετοχής Νέων
DiscoverEU
Συμπράξεις Συνεργασίας

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Επαγγελματική Εκπαίδευση
Jean Monnet
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Σχολική Εκπαίδευση
Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μετάβαση στο περιεχόμενο