Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Νεολαίας

Τα σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων αποτελούν διακρατικά σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, είτε σε χώρες του προγράμματος είτε σε χώρες εταίρους.

Βασικοί στόχοι των σχεδίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τον τομέα της Νεολαίας είναι η προώθηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της Νεολαίας, η βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων για τους νέους, η αναγνώριση της μη- τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού στις χώρες εταίρους, η ενίσχυση των συνεργιών και η ανάπτυξη των σχεδίων μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων, κυρίως για νέους ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου Ανάπτυξης Ικανοτήτων είναι τα ακόλουθα:

  • Εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας για τη Νεολαία
  • Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
  • Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από/για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας
  • Δραστηριότητες που ενισχύουν τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Νεολαίας, πχ συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, συναντήσεις κα.

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 οργανώσεων από 3 διαφορετικές χώρες ( 1 τουλάχιστον από μια χώρα του Προγράμματος και μια από χώρα εταίρο) και η διάρκεια του μπορεί να είναι από 9 μήνες μέχρι και 2 χρόνια.

Η υποβολή των αιτήσεων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ικανοτήτων πραγματοποιείται, δύο φορές ετησίως (3 Απριλίου και 2 Σεπτεμβρίου) στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

—————————————————————————————————————–

Βήματα για την υποβολή αίτησης στο Erasmus+

  1. Δημιουργία ECAS
  2. Εγγραφή στο Participant Portal
  3. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Σημαντικά Έγγραφα για τη δημιουργία ECAS

  • Οδηγός εγγραφής URF
  • Φόρμα νομικής οντότητας (Legal Entity Form)
  • Δελτίο τραπεζικών στοιχείων (Financial Identification Form)

———————————————————————————–

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για την Βασική Δράση 2: Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την Βασική Δράση 2: Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας

Πώς βρίσκουμε εταίρους για μια δραστηριότητα Στρατηγικής Σύμπραξης :

Για την εύρεση εταίρων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του OTLAS

Μετάβαση στο περιεχόμενο