Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας

Οι εν λόγω συναντήσεις προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και τη συζήτηση σε θέματα και προτεραιότητες σχετικά με τον Διαρθρωμένο Διάλογο και την πολιτική για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νέοι και υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας πραγματοποιούν συναντήσεις , σεμινάρια κι εκδηλώσεις με κύριο θέμα συζήτησης τη χάραξη πολιτικής για τη νεολαία.

Οι δραστηριότητες του Διαρθρωμένου Διαλόγου μπορεί να έχουν τη μορφή εθνικών συναντήσεων, διακρατικών σεμιναρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, διαβουλεύσεων, συζητήσεων, προσομοιώσεων οργάνων κα.

Κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου σχεδίου, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα στάδια και οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται βασίζονται στις αρχές της μη-τυπικής μάθησης. Μπορεί να έχει διάρκεια 3 μήνες εως 2 χρόνια και οι συμμετέχοντες να είναι μεταξύ 13-30 ετών (εξαιρούνται οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων)

Βήματα για την υποβολή αίτησης στο Erasmus+

  1. Δημιουργία ECAS
  2. Εγγραφή στο Participant Portal
  3. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Σημαντικά Έγγραφα για τη δημιουργία ECAS

  • Οδηγός εγγραφής URF
  • Φόρμα νομικής οντότητας (Legal Entity Form)
  • Δελτίο τραπεζικών στοιχείων (Financial Identification Form)

Σημαντικά Έγγραφα για την υποβολή αίτησης

  • Το έντυπο για την Βασική Δράση 3
  • To Πρότυπο Εξουσιοδότησης – Mandate Template
  • Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων για την Βασική Δράση 3
  • Τεχνικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη μορφή e-forms. Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας, θα πρέπει αρχικά να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση Adobe Acrobat Reader (XI)

Πώς υπολογίζουμε τη χιλιομετρική απόσταση:

Για να υπολογίσετε τα έξοδα μετακίνησης του σχεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς βρίσκουμε εταίρους για ένα σχέδιο Διαρθρωμένου Διαλόγου:

Για την εύρεση εταίρων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του OTLAS

Μετάβαση στο περιεχόμενο