Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Η Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, τη μεταφορά
ή/και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέσω της Δράσης αυτής, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες συμμετέχουσες χώρες, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, για τον τομέα της νεολαίας, υποστηρίζονται:

  • Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships)
  • Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building)
Μετάβαση στο περιεχόμενο