Μαθησιακή Κινητικότητα των Ατόμων

Η Βασική Δράση 1 υποστηρίζει τα Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα νεολαίας

Στόχοι:

Τα σχέδια στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προωθούν δραστηριότητες διασυνοριακής κινητικότητας που απευθύνονται σε νέους, εθελοντές αλλά και σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Κύριοι στόχοι αυτής της δράσης είναι η απόκτηση ικανοτήτων των συμμετεχόντων (γνώσεις, δεξιότητες κ.α.), η επαγγελματική ανάπτυξη όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών, η δημιουργία δικτύων και συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τα σχέδια κινητικότητας για τον τομέα της Νεολαίας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ανταλλαγές Νέων
  • Δραστηριότητες Εθελοντισμού (πλέον στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης)
  • Κινητικότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο