Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2024 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από μία σειρά από δεδομένα:

Σύνολο Διαθέσιμου προϋπολογισμούΤουλάχιστον 1.253.307,90

Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται στα ισχύοντα κριτήρια κατανομής με τον ακόλουθο τρόπο:

Ελάχιστα ποσά επιχορήγησηςΤουλάχιστον 368.000,00
Qualitative performance and policy priorities and thematic areasΤουλάχιστον 832.000,00
Exceptional costs53.307,90
Ελάχιστο ποσό επιχορήγησηςΟ αιτών μπορεί να λάβει ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης, το ποσό των: 16.000,00
Μέθοδος: Η ΕΜΣ υπολόγισε το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προϋποθέσεις των δραστηριοτήτων κινητικότητας, ανά τύπο δραστηριότητας, , την αύξηση του πληθωρισμού, τα αναπροσαρμοσμένα μοναδιαία κόστη συνεισφοράς, όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, το διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και στατιστικά δεδομένα των προηγούμενων 3 ετών.  
Ανώτατο ποσό επιχορήγησηςΟ αιτών μπορεί να λάβει ως ανώτατο ποσό επιχορήγησης, το ποσό των: 155.000,00  
Σε κάθε περίπτωση, το εγκεκριμένο ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση όλων των αιτούμενων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι δαπάνες κατ’ εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται μέσα στα  όρια του ποσού που καθορίζεται ως ανώτατο. Μέθοδος: Η ΕΜΣ υπολόγισε το ανώτατο ποσό επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη  την αύξηση του πληθωρισμού, τα αναπροσαρμοσμένα μοναδιαία κόστη συνεισφοράς, όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, το διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και στατιστικά δεδομένα των προηγούμενων 3 ετών.  
Μετάβαση στο περιεχόμενο