Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο αιτών να μην μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η Ε.Μ.Σ. ελέγχει εάν οι λόγοι της καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Ύπαρξη απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής αίτησης πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
2) Έγγραφη ενημέρωση προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας
υποβολής, στην οποία να περιγράφεται και να αποδεικνύεται το πρόβλημα
υποβολής.
3) Αποστολή της αίτησης προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας
υποβολής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: erasmusplus-youth@inedivim.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο