Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 (KA152-153-154) Round 3 / 2022 και για τη Βασική Δράση ΚΑ1 (KA155) Round 1 / 2022 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 165.

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ1 (KA152-153-154) για το Erasmus+ / Youth.

Από τις 165 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ1 (KA152-153-154) στο Round 3 / 2022 προέκυψαν:

43 εγκεκριμένες
15 αναπληρωματικές
0 απορριφθείσες
107 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ152-153
Εγκεκριμένες ΚΑ154

Αναπληρωματικές ΚΑ152-153

Αναπληρωματικές ΚΑ154

Απορριφθείσες ΚΑ152-153
Απορριφθείσες ΚΑ154

Άκυρες ΚΑ152-153
Άκυρες ΚΑ154

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ1 (KA155) στο Round 1 / 2022 για το Erasmus+ / Youth.

Από τις 2 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ1 (KA155) στο Round 1 / 2022 προέκυψαν:

2 εγκεκριμένες
0 αναπληρωματικές
0 απορριφθείσες
0 άκυρες

Εγκεκριμένες ΚΑ155

Αναπληρωματικές ΚΑ155

Απορριφθείσες ΚΑ155

Άκυρες ΚΑ155

Μετάβαση στο περιεχόμενο