Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ2 στο Round 1 / 2022 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ2 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 82.

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ2 για το Erasmus+ / Youth

Από τις 82 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ2 στο Round 1 / 2022 προέκυψαν:
9 εγκεκριμένες
65 αναπληρωματικές
4 απορριφθείσες
4 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Ενημερωθείτε για τις:
Εγκεκριμένες ΚΑ220

Εγκεκριμένες ΚΑ210

Αναπληρωματικές ΚΑ220

Αναπληρωματικές ΚΑ210

Απορριφθείσες ΚΑ220

Απορριφθείσες ΚΑ210

Άκυρες ΚΑ220

Άκυρες ΚΑ210

Μετάβαση στο περιεχόμενο