Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασική Δράση ΚΑ1 για το Round 2 / 2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 2 / 2021 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 134.

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ1 για το Erasmus+ / Youth
Από τις 134 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 2 / 2021 προέκυψαν:

27 εγκεκριμένες
101 αναπληρωματικές
1 απορριφθείσα
5 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ152-153

Εγκεκριμένες ΚΑ154

Αναπληρωματικές ΚΑ152-153

Αναπληρωματικές ΚΑ154

Απορριφθείσες ΚΑ152-153

Απορριφθείσες ΚΑ154

Άκυρες ΚΑ152-153

Άκυρες ΚΑ154

Μετάβαση στο περιεχόμενο