Εθνικές Προτεραιότητες 2019 Erasmus+ Νεολαία

 

– Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες λόγω οικονομικών ή κοινωνικών καταστάσεων και νέων με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. νέοι ΝΕΕΤs – not in education, employment, training-, νέοι μακροχρόνια άνεργοι, νέοι σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, νέοι κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων). Ιδιαίτερη στήριξη θα δοθεί στις προαναφερόμενες ομάδες νέων για να βελτιώσουν τις ικανότητες/δεξιότητες τους και να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους, ώστε να μπορούν στο μέλλον να είναι ικανά ενεργοί στο χώρο της νεολαίας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς εργασίας.

– Εστίαση σε νέους μετανάστες, πρόσφυγες και νέους που δραστηριοποιούνται σε δράσεις σχετικές με το μεταναστευτικό κύμα, με έμφαση στις περιοχές κοντά στα σύνορα που πρώτες το υποδέχονται. Ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης που ήδη υφίσταται στην Ελληνική κοινωνία, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της εργασίας με εθελοντές και των οργανισμών youth work ειδικά, όπως και της κοινωνίας των πολιτών γενικά.

– Συμβολή στη διαδικασία αναγνώρισης του ποιοτικού youth work στην Ελλάδα, παρέχοντας ευκαιρίες που προσδιορίζουν youth work δράσεις, που στηρίζουν τη βελτίωση των εργασιακών δεδομένων των συμβούλων νέων, φέρνοντας κοντά το χώρο εργασίας με τη νεολαία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας. Τα παραπάνω μπορούν να βελτιώσουν την κατανόηση του τι είναι youth work, πως η μη τυπική μάθηση συνδυάζεται με το youth work και πως το ποιοτικό youth work μπορεί να στηρίξει τη νέα γενιά, ως εκ τούτου και την κοινωνία γενικά, προς όφελος όλων.

– Υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν τη συνεργασία στα Βαλκάνια και την Ευρωμεσογειακή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, που βασίζεται στο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην ευρύτερη γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.

– Προώθηση των δράσεων που ενισχύουν τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας και ενδυναμώνουν το youth work στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων, προάγοντας έτσι την απασχολησιμότητα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και την κοινωνική, μαθησιακή και προσωπική τους ανάπτυξη.

– Ενίσχυση των δράσεων που υλοποιούνται στην περιφέρεια, σε προσπάθεια στήριξης των κοινωνιών της περιφέρειας και ιδιαιτέρως των νέων που επιλέγουν να μείνουν εκεί. Ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, που χαρακτηρίζονται από μικρότερου μεγέθους κοινωνίες στις οποίες το αντίκτυπο ενεργοποίησης των νέων μεγεθύνεται. Ιδιαίτερη ενίσχυση των δράσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με το δίκτυο των δήμων.

– Υποστήριξη των δράσεων από πρωτοεμφανιζόμενους αιτούντες, ενισχύοντας τη διάχυση του Προγράμματος και των δυνατοτήτων που παρέχει, σε ευρύτερο κοινό και σε ομάδες-στόχους ποικίλων χαρακτηριστικών, ώστε να αποφευχθεί το μονομερές αντίκτυπο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο