Μείωση των δεικτών της νεανικής ανεργίας: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αφορά εργασίας και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της εργασιακής κινητικότητας

Αποτελεσματική διαδικασία job matching: Ενίσχυση των επαγγελματικών προφίλ των νέων σύμφωνα με τις δεξιότητες τους μέσω των δραστηριοτήτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Ενεργός συμμετοχή: Προώθηση της εμπλοκής των νέων στα κοινά, δίνοντας τη δυνατότητα της ομαδικής προσπάθειας προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ενίσχυση του σημαντικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο