ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία» θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 4192/216/4.8.2016 Απόφασης Δ.Σ. ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο των αξιολογητών για το έτος 2016, η Τετάρτη, 31.8.2016.

Όλοι όσοι υποβάλουν αίτηση έως την ανωτέρω ημερομηνία, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησής τους.

Επισημαίνεται ότι το μητρώο αξιολογητών παραμένει ανοιχτό καθόλη τη διάρκεια ορισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξακολουθήσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και μετά τις 31.8.2016 και οι αιτήσεις τους θα αξιολογηθούν για ένταξη στο μητρώο για το έτος 2017, κατόπιν νέας Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται βάση της Α.Π. 660/5/27384/15.05.2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020 για τον τομέα «Νεολαία».

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Παράρτημα Ι – ‘Εντυπο Αίτησης
  3. Παράρτημα ΙΙ – Δήλωση Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων
  4. Οδηγός για τους Αξιολογητές
Μετάβαση στο περιεχόμενο