Οδηγοί-Έντυπα

Το Πρόγραμμα Erasmus+ έχει θέσει σε εφαρμογή ηλεκτρονικά εργαλεία, εφαρμογές και ηλεκτρονικά έντυπα (E-forms) που βοηθούν τους φορείς από την υποβολή της αίτησης έως και την υποβολή του τελικού απολογισμού.

Τα παραπάνω έντυπα, εφαρμογές και εργαλεία είναι:

1. Οδηγός Προγράμματος

Παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι αιτούντες, οι δικαιούχοι και οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού για την ορθή υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+.

Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

2. Unique Registration Facility (URF) και Participant Portal

Η εγγραφή στο Participant Portal έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός 9-ψήφιου Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετεχόντων (PIC number)  Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για την υποβολή αιτήσεων καθώς με την καταχώρησή του στην ηλεκτρονική αίτηση, όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στο Participant Portal για την οργάνωση/ομάδα σας, εμφανίζονται αυτόματα στην αίτηση. To Participant Portal χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως Erasmus+,  Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon 2020, FP7, κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ίδιος αριθμός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα. Ως εκ τούτου, οι πολλαπλές εγγραφές της ίδιας οργάνωσης/ομάδας πρέπει να αποφεύγονται.

3. Έντυπα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (e-forms)

Προκειμένου να  αιτηθούν επιχορήγηση από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ , οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ειδικά έντυπα της κάθε δράσης που διατίθενται από την Ε.Ε. και τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού ή του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Για την ορθή συμπλήρωση των χιλιομετρικών αποστάσεων, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Ε.Ε. Distance Calculator.

Πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να επισυνάψετε χρονοδιάγραμμα για κάθε δραστηριότητα, την υπεύθυνη δήλωση και τις εξουσιοδοτήσεις των συνεργαζόμενων φορέων.

Τα έντυπα ηλεκτρονικών αιτήσεων (e-forms), μπορείτε να τα βρείτε και στα επισυναπτόμενα έγγραφα των επιμέρους Βασικών Δράσεων.

Η υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνεται μέσα στο έντυπο της αίτησης. Πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να επισυναφθεί στο έντυπο της αίτησης.

4. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Mobility Tool+

Το Mobility Tool+ είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διαχείριση και την υποβολή των τελικών απολογισμών των σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμματος Erasmus+.

Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού χρησιμοποιούν, επίσης, τη διαδικτυακή πλατφόρμα Mobility Tool+ για την παρακολούθηση και την επικύρωση των πληροφοριών που οι δικαιούχοι υποβάλλουν σε αυτή.

5. Οδηγός για τους εξωτερικούς αξιολογητές

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, χρησιμοποιούνται εξωτερικοί αξιολογητές για την ποιοτική αξιολόγηση των σχεδίων που υποβάλλονται στην Ε.Μ.Σ.

Ο Οδηγός αξιολογητών είναι ένα εργαλείο για τους αξιολογητές κατά την διάρκεια αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των αιτήσεων του Προγράμματος για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού.

Ο οδηγός για τους αξιολογητές περιλαμβάνει πληροφορίες για:

  • τον ρόλο των αξιολογητών
  • τις αρχές και τον τρόπο αξιολόγησης
  • τη διαδικασία αξιολόγησης
  • τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης των ποιοτικών κριτηρίων για κάθε δράση.
Μετάβαση στο περιεχόμενο