Μας ρωτούν για τα προγράμματα και τον κορωνοϊό


Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19);

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει μια σειρά από μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων στα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.Ρήτρα ανωτέρα βία
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού έχει τη δυνατότητα να εξετάσει την κάλυψη επιπλέον δαπανών που μπορεί να προκύψουν από τα μέτρα για περιορισμό μετακινήσεων και εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το σχέδιό σας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.Παράταση διάρκειας εγκεκριμένων σχεδίων
Η διάρκεια των εγκεκριμένων σχεδίων παρατείνεται για διάστημα έως 12 μήνες. Η συνολική διάρκεια του σχεδίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 36 μήνες.

Επαναπρογραμματισμός δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στην άνοιξη του 2020 είναι δυνατόν να επαναπρογραμμαστούν.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων στη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων του 2020 για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps έχουν αλλάξει.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για την παράταση της προθεσμίας για το round 2 του 2020 και τις νέες ημερομηνίες.

Συνεχής ενημέρωση ενδιαφερομένων και δικαιούχων
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps παρακολουθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συμμετέχοντες, δικαιούχοι και εθελοντές σε εγκεκριμένα σχέδια και βοηθάει στην αντιμετώπισή τους.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

Τι ισχύει για τις μεταφορές κονδυλίων στις εικονικές (virtual) δραστηριότητες κινητικότητας;

Το Προσάρτημα της Σύμβασης Επιχορήγησης για εικονικές (virtual) δραστηριότητες που αφορούν σχέδια της Βασικής Δράσης 1 και της Βασικής Δράσης 2 επιτρέπει στους δικαιούχους να μεταφέρουν μέχρι και το 10% των κονδυλίων που έχουν διατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προϋπολογισμού στην κατηγορία των δαπανών κατ’ εξαίρεση, ακόμα και αν δεν είχαν διατεθεί αρχικά κονδύλια στην κατηγορία «Δαπάνες κατ’ εξαίρεση», με σκοπό να καλυφθούν δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά ή/και την ενοικίαση εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των εικονικών (virtual) δραστηριοτήτων κινητικότητας λόγω της της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
Οι μεταφορές μπορούν να πραγματοποιηθούν σωρευτικά, αλλά δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού χωρίς τροποποίηση.
Σύμφωνα με το Προσάρτημα της Σύμβασης Επιχορήγησης, η αποζημίωση ανέρχεται στην αποζημίωση ποσοστού 75% επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί για την αγορά ή/και την ενοικίαση εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών. Απαραίτητη είναι η απόδειξη πληρωμής των σχετιζόμενων δαπανών στη βάση αποδείξεων / τιμολογίων.
Η ΕΜΣ θα πρέπει να επαληθεύσει εάν τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας όπου εδρεύει η οργάνωση, επιτρέπουν τη δήλωση του πλήρους κόστους ή θα είναι το κόστος απόσβεσης που θα εφαρμοστεί.

Τι ισχύει για τις μεταφορές κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών δαπανών στη Βασική Δράση 2;

Το Προσάρτημα της Σύμβασης Επιχορήγησης για εικονικές (virtual) δραστηριότητες κινητικότητας που αφορούν σχέδια της Βασικής Δράσης 2 επιτρέπει στους δικαιούχους να μεταφέρουν χωρίς τροποποίηση, έως και το 60 % των διατιθέμενων κονδυλίων για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες του προϋπολογισμού: Διακρατικές συνεδριάσεις για το έργο, Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις, Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης και Δαπάνες κατ’ εξαίρεση σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις κατηγορίες Διαχείριση και υλοποίηση έργων και Δαπάνες κατ’ εξαίρεση.
Τροποποίηση απαιτείται, όταν οι ζητούμενες μεταφορές υπερβαίνουν το 60% ή αφορούν τις κατηγορίες Διαχείριση και υλοποίηση έργου και Δαπάνες κατ’ εξαίρεση.

Τι ισχύει με τα κόστη που συνδέονται με τα Covid test;

Τα κόστη σχετικά με τα Covid test είναι επιλέξιμα στο 100% στην κατηγορία των Δαπανών κατ’ εξαίρεση, ακόμα και αν δεν είχαν διατεθεί αρχικά κονδύλια στην κατηγορία αυτή.

Η αποδοχή αυτών των δαπανών βασίζεται σε αξιολόγηση ανά περίπτωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και κρίνεται απαραίτητη η απόδειξη πληρωμής των σχετιζόμενων δαπανών στη βάση αποδείξεων / τιμολογίων.

Τι ισχύει με τα κόστη που συνδέονται με τις περιόδους καραντίνας;

Οι περίοδοι καραντίνας μπορούν να θεωρηθούν ως παράταση της περιόδου κινητικότητας που είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
ατομικής κατηγορίας υποστήριξης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τον μέγιστο αριθμό επιλέξιμων ημερών σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

Πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο ποσοστό ατομικής υποστήριξης όπως και για την κανονική περίοδο κινητικότητας στην οποία συνδέεται η περίοδος καραντίνας. Η υποστήριξη για την περίοδο καραντίνας είναι επιλέξιμη μόνο για τον χρόνο που αφιερώνεται στη χώρα υποδοχής της δραστηριότητας και δεν ισχύει κατά την επιστροφή στη χώρα προέλευσης του συμμετέχοντος.

Θα ήταν επιθυμητό να προβλεφθούν εικονικές (virtual) δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες που πρέπει να ακολουθήσουν την περίοδο της καραντίνας πριν από τη δια ζώσης δραστηριότητα.

Πήρα μέρος σε δραστηριότητα κινητικότητας, αλλά εξαιτίας της πανδημίας επέστρεψα στη χώρα προέλευσής μου. Κρατάω τη χρηματοδότηση;

Ναι. Μπορείτε να κρατήσετε τη χρηματοδότηση εφόσον:

 • Έχετε έξοδα συνδεδεμένα με τη διαμονή σας στη χώρα προορισμού, όπως ενοικίαση και ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως διδασκαλία ή δραστηριότητες.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε την κάλυψη επιπλέον δαπανών που κάνατε για το ταξίδι σας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε έξοδα στη χώρα υλοποίησης των δραστηριοτήτων, ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε το ποσό της χρηματοδότησης που αναφέρεται στην περίοδο από την ημερομηνία τερματισμού της κινητικότητας έως και την προγραμματισμένη λήξη της.

Πήρα μέρος σε δραστηριότητα κινητικότητας αλλά εξαιτίας της πανδημίας δεν επέστρεψα στη χώρα προέλευσής μου. Κρατάω τη χρηματοδότηση;

Ναι. Μπορείτε να κρατήσετε τη χρηματοδότηση εφόσον:

 • Έχετε έξοδα συνδεδεμένα με τη διαμονή σας στη χώρα προορισμού, όπως ενοικίαση και ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως διδασκαλία ή δραστηριότητες.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε την κάλυψη επιπλέον δαπανών που κάνετε κατά την παραμονή σας στη χώρα προορισμού. Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που υλοποιεί τη δραστηριότητα.

Ήμουν εθελοντής σε δραστηριότητα του European Solidarity Corps σε άλλη χώρα. Η δραστηριότητα ακυρώθηκε γιατί έκλεισε ο οργανισμός. Δεν μπορώ να γυρίσω στη χώρα προέλευσής μου. Κρατάω το επίδομα;

Ναι. Μπορείτε να κρατήσετε τη χρηματοδότηση εφόσον:

 • Έχετε έξοδα συνδεδεμένα με τη διαμονή σας στη χώρα προορισμού, όπως ενοικίαση και ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως διδασκαλία ή δραστηριότητες.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε την κάλυψη επιπλέον δαπανών που κάνετε κατά την παραμονή σας στη χώρα προορισμού. Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που υλοποιεί τη δραστηριότητα.

Έχω πληρώσει μετακίνηση για τη συμμετοχή μου σε δραστηριότητα που ακυρώθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Κρατάω την προχρηματοδότηση που πήρα;

Οι δαπάνες σας καλύπτονται, εφόσον οι κανόνες χρηματοδότησης προβλέπουν την κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις.Εάν οι κανόνες χρηματοδότησης της δραστηριότητας δεν προβλέπουν την κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις, μπορείτε να κρατήσετε το μέρος της προχρηματοδότησης που αντιστοιχείς στις δαπάνες που έχετε κάνει.Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον φορέα που υλοποιεί το εγκεκριμένο σχέδιο.

Πώς κάνω αλλαγές σε δραστηριότητες του σχεδίου μου εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19);

Στέλνετε email στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps στο erasmusplus-youth@inedivim.gr με τις αλλαγές που προτείνετε. Σας δίνουμε συμβουλές για το εάν και τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στο σχέδιό σας.Σε κάποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές. Καθυστερείτε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παραμένετε στα χρονικά όρια του συμβολαίου σας.Εάν χρειαστεί να προχωρήσετε σε αλλαγές, εφαρμόζονται οι κανόνες τροποποίησης των σχεδίων όπως ορίζονται στο άρθρο ΙΙ.13 του παραρτήματος Ι των γενικών όρων στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τι σημαίνει αναστολή ενός σχεδίου;

Είναι η διακοπή των δραστηριοτήτων ενός σχεδίου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε περίοδο όπως αυτή της πανδημίας COVID-19.Σε περίπτωση αναστολής, ενημερώνετε την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και ζητάτε τροποποίηση. Αναφέρετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της αναστολής. Εάν παράταση κλαι αναστολή συμπίπτουν χρονικά, η διάρκεια του σχεδίου παραμένει ίδια και η συμφωνία επιχορήγησης παρατείνεται για περίοδο ίση με την περίοδο της αναστολής.

Μπορώ να παρατείνω τη διάρκεια για το σχέδιο εθελοντισμού που υλοποιώ;

Ναι. Παρατείνετε τη διάρκεια για διάστημα έως 12 μήνες. Η συνολική διάρκεια του σχεδίου σας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 36 μήνες.Στέλνετε email πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου σας στο erasmusplus-youth@inedivim.gr. Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού εξετάζουμε τα δεδομένα και αποφασίζουμε την έγκριση ή όχι της αλλαγής.

Πόσο μπορώ να παρατείνω τη διάρκεια του σχεδίου μου;

Παρατείνετε τη διάρκεια για διάστημα έως 12 μήνες. Η συνολική διάρκεια του σχεδίου σας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 36 μήνες.Στέλνετε email πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου σας στο erasmusplus-youth@inedivim.gr. Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού εξετάζουμε τα δεδομένα και αποφασίζουμε την έγκριση ή όχι της αλλαγής.

Εάν παρατείνω το σχέδιό μου, χρειάζεται να κάνω ενδιάμεση έκθεση;

Όχι

Εάν παρατείνω το σχέδιό μου, πρέπει να ζητήσω και αναστολή του;

Όχι. Παρατείνετε το σχέδιο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο ώστε να το ολοκληρώσετε και έως 12 μήνες, εφόσον η συνολική διάρκειά του δεν είναι μεγαλύτερη από 36 μήνες.Εάν ζητήσετε αναστολή του, πρέπει να τροποποιήσετε και τη συμφωνία επιχορήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δραστηριότητες και οι επιλέξιμες δαπάνες ευθυγραμμίζονται.

Στην περίπτωση της ανωτέρας βίας, τροποποιώ τη Σύμβαση Επιχορήγησης για να παραταθεί η διάρκεια του σχεδίου μου; Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δέχεται την παράταση με email;

Για να ζητήσετε την παράταση του σχεδίου σας είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και να στείλετε το αίτημά σας τεκμηριωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα σας.Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού εξετάζει το αίτημά σας και σας απαντά. Για την τροποποίηση της Σύμβασης Επιχορήγησης μπορείτε να στείλετε στην Εθνική Μονάδα επιστολή υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα σας.

Το σχέδιό μου στην ΚΑ 2 εγκρίθηκε από το 2017 έχει διάρκεια 36 μήνες. Μπορώ να ζητήσω την παράτασή του;

Όχι. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να ζητήσετε παράταση, δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 4 μήνες.Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για να σας δώσει την άδεια να πάρετε την παράταση για το σχέδιό σας, καθώς η παράταση ισχύει μόνο για τις πολύ απαραίτητες δραστηριότητες.

Το σχέδιό μου εγκρίθηκε στο round 1 / 2020. Εφαρμόζει τη μέγιστη διάρκεια στο σχέδιό μου η Εθνική Μονάδα Συντονισμού;

Όχι. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού μπορεί να σας προτείνει τροποποίηση με παράταση της διάρκειας ή αναβολή δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες, σε περίπτωση που, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, φαίνεται ότι αυτή είναι αναγκαία.Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε να ακολουθήσετε αυτές τις προτάσεις.

Το σχέδιό μου εγκρίθηκε στο round 1 / 2020. Μέχρι πότε μπορώ να μεταφέρω την έναρξή του;

Μεταφέρετε την έναρξη των σχεδίων που εγκρίθηκαν στο round 1 / 2020 την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2020.Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή ως προς το χρονοδιάγραμμα, θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το σχέδιό μου ολοκληρώνεται. Μπορώ να ζητήσω αναστολή του;

Ναι. Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή του σε κάθε στάδιό του. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού αξιολογεί την αίτησή σας και την αποδέχεται ή την απορρίπτει ανάλογα με το εάν είναι ή όχι αιτιολογημένο και σύμφωνο με τις περιστάσεις και το νομοθετικό πλαίσιο.Η αναστολή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της διάρκειας μιας παράτασης και δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 36 μήνες συνολικής διάρκειας του σχεδίου.

Το σχέδιό μου ολοκληρώθηκε την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και προέκυψαν έξοδα. Τι πρέπει να κάνω για να καλυφθούν;

Πρέπει να ζητήσετε παράταση της συμφωνίας επιχορήγησης.Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που:

 • Γίνονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
 • Δεν ξεπερνούν το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.
 • Συνδέονται με την πανδημία COVID-19.

Τι κάνω με τις δραστηριότητες εθελοντισμού και τους εθελοντές σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα;

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), εισηγείστε την αναβολή ή ακύρωση κάποιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων εθελοντισμού.Για τους εθελοντές του προγράμματός σας, πρέπει να είστε προνοητικοί και ευέλικτοι ώστε να ελαχιστοποιήσετε κάθε αρνητικό αντίκτυπο. Λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες των κυβερνήσεων για τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Εάν ακυρώσω δραστηριότητα προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο, θα αποζημιωθώ για τα έξοδά μου;

Δεν χρειάζεται να προχωρήσετε σε ακύρωση δραστηριοτήτων που έχετε προγραμματίσει για τον Σεπτέμβριο ή αργότερα. Είναι πιθανό η κατάσταση να έχει αντιμετωπιστεί έως τότε και να μπορέσετε να υλοποιήσετε τις δραστηριότητές σας σύμφωνα με τον προγραμματισμό σας.Ωστόσο, καλύτερα να μην προχωρήσετε σε έξοδα για τη μετακίνησή σας, εάν πιστεύετε ότι η δραστηριότητα δεν θα υλοποιηθεί.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δραστηριότητες που ακυρώθηκαν, όπως δαπάνες για συντονισμό ή έξοδα εταίρων και ομιλητών; Θεωρούνται πραγματικό κόστος;

Εάν ολοκληρώνετε ή συνεχίζετε τις δραστηριότητες του σχεδίου σας, μπορείτε να τις κάνετε διαδικτυακά.Εάν ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε τις δραστηριότητες του σχεδίου σας, μπορείτε να τις κάνετε διαδικτυακά ή να τις αναβάλλετε για διάστημα έως 12 μήνες και χωρίς η διάρκεια του σχεδίου σας να ξεπερνάει τους 36 μήνες.Για να θεωρηθούν οι δαπάνες για δραστηριότητες που ακυρώθηκαν πραγματικό κόστος, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και να κάνετε το σχετικό αίτημα.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού αξιολογεί τον τρόπο που μπορούν να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες και σας ενημερώνει για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας, σχετικά με το κόστος των δραστηριοτήτων.

Τι κάνω με την ασφάλιση των εθελοντών μου την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19);

Η ασφάλιση των εθελοντών του σχεδίου σας εξαρτάται από τη φάση που βρίσκεται αυτό.Σχέδια που υλοποιούνταιΚαλύπτετε την ασφάλισή τους, είτε βρίσκονται στη χώρα προέλευσής του είτε στην Ελλάδα.

Παρατείνετε για 2 μήνες μετά από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του σχεδίου τη διάρκεια της ασφάλισης.

Σχέδια που έχουν ολοκληρωθεί

Παρατείνετε τη διάρκεια της ασφάλισης για 2 μήνες, εάν οι εθελοντές του σχεδίου σας δεν επέστρεψαν στη χώρα προέλευσής τους.

Ενδέχεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Cigna να παρατείνουν τη διάρκεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι γίνεται με τον επαναπατρισμό των εθελοντών;

Ακολουθείτε τις οδηγίες επαναπατρισμού που δίνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Στις περισσότερες οι οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων είναι αυστηρές.

Τι κάνω εάν οι εθελοντές του σχεδίου θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους;

Ακολουθείτε τις οδηγίες επαναπατρισμού που δίνουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Στις περισσότερες οι οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων είναι αυστηρές.Μεταφέρετε τις δραστηριότητες σε ημερομηνίες που η κατάσταση επιτρέπει την υλοποίησή τους και, σε κάποιες περιπτώσεις, την τελική ημερομηνία του σχεδίου μας. Αλλάζετε τα εισιτήρια επιστροφής των εθελοντών και καλύπτετε τις επιπλέον δαπάνες για τη μετακίνησή μας.Οι εθελοντές δεν έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν τα χρήματα από το χαρτζιλίκι τους για τις ημέρες αναστολής του σχεδίου.

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε, αλλά οι συμμετέχοντες / εθελοντές δεν μπορούν να γυρίσουν στη χώρα τους. Πώς καλύπτω τα έξοδά τους;

Για τους συμμετέχοντες στα σχέδιά σας, πρέπει να είστε προνοητικοί και ευέλικτοι ώστε να ελαχιστοποιήσετε κάθε αρνητικό αντίκτυπο και να αντιμετωπίζετε όλους με τον ίδιο τρόπο.Καλύπτετε τα έξοδά τους, εφόσον έχετε τα απαραίτητα κεφάλαια μέσα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης. Επικοινωνείτε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και ζητάτε:

 • Παράταση για το σχέδιό σας, ώστε να είναι σε ισχύ η συμφωνία επιχορήγησης.
 • Τροποποίηση της συμφωνίας επιχορήγησης, εφόσον χρειάζεται, για να καλύψετε τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν.

Τι κάνω εάν κάποιος εθελοντής δεν επέστρεψε στη χώρα αποστολής αλλά ταξίδεψε σε άλλη χώρα;

Ελέγχετε τις συνθήκες και το νομικό πλαίσιο που επικρατούσε τη στιγμή που έγινε η αλλαγή προορισμού και βρίσκετε τον λόγο που οδήγησε σε αυτήν.Σύμφωνα με τα μέτρα που ίσχυσαν για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιστρέψουν στη χώρα αποστολής τους. Ωστόσο, μπορεί να είχαν δημιουργηθεί συνθήκες που κατέστησαν αυτήν την επιστροφή αδύνατη.
Σε αυτήν την περίπτωση, και εφόσον ο εθελοντής συνέχισε και ολοκλήρωσε τις δραστηριότητές του σε άλλη χώρα, η χρηματοδότησή του μπορεί να γίνει κανονικά.

Καλύπτει η Cigna τα ιατρικά έξοδα για εθελοντή που ασθενεί με κορωνοϊό;

Ναι. Καλύπτονται έξοδα για την αντιμετώπιση της ασθένειας, όπως και σε κάθε άλλη ασθένεια, και όχι τα έξοδα που σχετίζονται με την πρόληψη.Συγκεκριμένα, η Cigna καλύπτει έξοδα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19) για:

 • Διαγνωστικά τεστ, όταν συνταγογραφούνται.
 • Νοσηλεία, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από τον θεράποντα ιατρό.
 • Προστατευτικές μάσκες, όταν ο εθελοντής έχει διαγνωστεί ότι πάσχει.

Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη είναι σύμφωνη με τις οδηγίες που δίνει η χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Μπορούν οι εθελοντές να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους εάν ακολουθούμε τα μέτρα αποστασίωσης;

Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζετε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στο σχέδιό σας.

Μπορώ να εμπλέξω εθελοντές ενός σχεδίου που ακυρώθηκε εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 σε άλλο;

Ναι. Η συνολική διάρκεια των δραστηριοτήτων που παίρνει μέρος ο εθελοντής δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες.

Τι είναι η ρήτρα ανωτέρα βία και πώς την εφαρμόζω στο σχέδιο μου εξαιτίας της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19);

Ανωτέρα βία είναι κάθε απρόβλεπτη κατάσταση που δεν μπορείτε να ελέγξετε και σας αποτρέπει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας, όπως αυτές αναφέρονται στο σχέδιό σας.Στην περίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), η ρήτρα ανωτέρα βία μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις:

 • Προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων κινητικότητας.
 • Πρόωρη λήξη των δραστηριοτήτων κινητικότητας.
 • Ακύρωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Μπορείτε να αποφασίσετε την αναβολή ή ακύρωση μιας δραστηριότητας, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης, τον οδηγό του προγράμματος και τις συμβουλές της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού.

Εφαρμόζετε τη ρήτρα ανωτέρα βία για να καλύψετε επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν.

Τι κάνω για δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως η αγορά εισιτηρίων;

Είναι δυνατόν να καλύψετε δαπάνες από τη χρηματοδότηση, εάν δεν μπορείτε χωρίς πρόσθετες χρεώσεις να κάνετε αλλαγή στην ημερομηνία των εισιτηρίων για εθελοντές ή συμμετέχοντες στο σχέδιο.Για να καλύψετε δαπάνες από τη χρηματοδότηση του προγράμματος:

 • Αναφέρετε τις δαπάνες στην κατηγορία έκτακτες δαπάνες λόγω ανωτέρας βίας.
 • Εξηγείτε και τεκμηριώνετε επαρκώς τις δαπάνες στην τελική έκθεση.
 • Αιτιολογείτε τη μη χρηματοδότηση από άλλα μέσα.

Εάν υλοποιείτε και άλλα εγκεκριμένα σχέδια, μπορείτε να αξιοποιήσετε χρηματοδότηση και από αυτά για να καλύψετε επιπλέον δαπάνες, σε περίπτωση που το σχέδιό σας που έχει επηρεαστεί βρίσκεται στην τελική φάση του και δεν μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον δαπάνες.

Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Μπορώ να καλύψω δαπάνες ενός σχεδίου μου με ποσά από άλλα σχέδια που υλοποιώ;

Εάν υλοποιείτε και άλλα εγκεκριμένα σχέδια, μπορείτε να αξιοποιήσετε χρηματοδότηση και από αυτά για να καλύψετε επιπλέον δαπάνες, σε περίπτωση που το σχέδιό σας που έχει επηρεαστεί βρίσκεται στην τελική φάση του και δεν μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον δαπάνες.Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.Επικοινωνείτε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού η οποία αξιολογεί την αίτησή σας. Για να μπορέσετε να μεταφέρετε ποσά πρέπει:

 • Οι δαπάνες που θέλετε να καλύψετε να συνδέονται άμεσα με το σχέδιό σας και να πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας.
 • Οι δαπάνες να μην μπορούν να καλυφθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
 • Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού να είναι σύμφωνη με τη μεταφορά και να έχετε κάνει την τροποποίηση στη Συμφωνία Επιχορήγησης.
 • Η ενέργειά σας να μην καταπατά την ίση μεταχείριση των δικαιούχων.
 • Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού να δημοσιεύσει στον διαδικτυακό τόπο της την αλλαγή.
 • Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού να τεκμηριώσει τις αλλαγές και να υπογράψει έκθεση εξαίρεσης.

Καλύψαμε έκτακτες δαπάνες για συμμετέχοντα με αναπηρία. Είναι επιλέξιμες;

Ναι, εφόσον το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.Σε μεταγενέστερο έλεγχο μπορεί να χρειαστεί να αποδείξετε την ανάγκη επιστροφής των επιπλέον δαπανών.

Χρειάζεται να έχω αποδεικτικά για δαπάνες που κάνω από το unit cost την περίοδο που εφαρμόζω στο σχέδιό μου τη ρήτρα ανωτέρα βία;

Όχι. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν σας ζητάει αποδεικτικά για δαπάνες που κάνετε από τη χρηματοδότηση του προγράμματός σας.Ωστόσο, είναι καλό να κρατάτε αποδεικτικά για το σύνολο των δαπανών που κάνετε, για το αρχείο σας στην εφορία και σε περίπτωση ελέγχου.

Για δαπάνες εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της ρήτρας ανωτέρα βία τροποποιώ τη συμφωνία επιχορήγησης και την επικυρώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού;

Όχι, εάν το συνολικό κόστος των δαπανών δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.Εάν το συνολικό κόστος των δαπανών υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα εκτιμήσει στην τελική αξιολόγηση τις επιλέξιμες δαπάνες και θα σας ζητήσει να κάνετε έκθεση εξαίρεσης.Επιλέξιμες δαπάνες είναι μόνο αυτές που οφείλονται στην πανδημία COVID-19.

Πώς γίνεται ο επιτόπιος έλεγχος στα εγκεκριμένα σχέδια μετά τις αλλαγές εξαιτίας της πανδημίας;

Για δραστηριότητες που γίνονται online, ο επιτόπιος έλεγχος γίνεται online.Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού μπορεί να παρακολουθήσει συνάντηση, εκδήλωση και συνεντεύξεις ανάμεσα στους εταίρους. Επίσης, μπορεί να καταγράψει στιγμιότυπα της εκδήλωσης για να τα αξιοποιήσει ως απόδειξη για τον έλεγχο που έκανε.Για δραστηριότητες που γίνονται δια ζώσης, ο επιτόπιος έλεγχος γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα απαιτούμενα από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού μπορεί να ζητήσει online επιτόπιο έλεγχο για ζητήματα που μπορεί να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως ή να ζητήσει την αναβολή του.

Θέλω να κάνω αίτηση αλλά δεν βρίσκω τους εταίρους μου καθώς τα γραφεία τους έχουν κλείσει. Μπορεί η Επιτροπή να δώσει παράταση στις προθεσμίες;

Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων στη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων του 2020 για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps έχουν αλλάξει.Ενημερωθείτε αναλυτικά για την παράταση της προθεσμίας για το round 2 του 2020 και τις νέες ημερομηνίες.Επικοινωνήσετε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού καθώς κάποιες διαδικασίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων έχουν απλοποιηθεί.

Η συστημένη αλληλογραφία καθυστερεί αρκετά. Μπορώ να ζητήσω ο ενδιάμεσος και τελικός έλεγχος να γίνει με email;

Εάν χρειαστεί, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα σας στείλει τους ελέγχους με email. Σε κάθε περίπτωση και μόλις η αποστολή συστημένης αλληλογραφίας αποκατασταθεί, θα σας στείλουμε όλες τις επιστολές και πιστοποιήσεις που πρέπει να έχετε, όπως ορίζει ο Οδηγός των προγραμμάτων.

Ανέβαλα τις δραστηριότητες του σχεδίου μου. Πρέπει να επιστρέψω τη χρηματοδότηση για οργανωτικές δαπάνες;

Όχι. Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε τη χρηματοδότηση για οργανωτικές δαπάνες εφόσον υλοποιήσετε τις δραστηριότητες του εγκεκριμένου σχεδίου σας μετά το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).Όταν υλοποιήσετε τις δραστηριότητες πρέπει να προσέχετε να το συνολικό κόστος να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Είμαι εταίρος σε ένα σχέδιο κινητικότητας. Πώς μαθαίνω για την υλοποίηση δραστηριοτήτων;

Επικοινωνείτε με τον φορέα υποδοχής που συντονίζει το σχέδιο. Ο φορέας έχει το εγκεκριμένο σχέδιο από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της χώρας του, και αυτή τον καθοδηγεί σχετικά.Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε να μην πάρετε μέρος στην κινητικότητα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

Δεν μπορώ να επισυνάψω στην αίτησή μου τα απαραίτητα έγγραφα υπογεγραμμένα. Τι κάνω;

Κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση χωρίς να επισυνάψετε τα έγγραφα. Εάν εγκριθεί το σχέδιό σας, στέλνετε στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού:

 • Τα έγγραφα σε μορφή PDF στο erasmusplus-youth@inedivim.gr πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.
 • Τα πρωτότυπα έγγραφα μόλις περάσει ο κίνδυνος της πανδημίας.

Θέλω να ολοκληρώσω τη συμφωνία επιχορήγησης, αλλά δεν μπορώ να έχω την ιδιόχειρη υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Αρκεί το σκαναρισμένο αντίγραφο;

Επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.Μπορούμε να δεχτούμε σκαναρισμένα αντίγραφα των συμφωνιών επιχορήγησης εξαιτίας της περιόδου.Είναι απαραίτητο να στείλετε τα πρωτότυπα έγγραφα μόλις περάσει ο κίνδυνος της πανδημίας.