Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Η επιμέρους δράση Ανταλλαγές νέων αναφέρεται σε νέους 13-30 ετών από τουλάχιστον δύο χώρες και τους δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με διάφορα θέματα που τους απασχολούν με δραστηριότητες, όπως εργαστήρια, συζητήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες. Στόχος είναι να αναπτύξουν δεξιοτήτες και να πρωθηθούν αξίες, όπως αλληλεγγύη, πολυμορφία και ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Τα Σχέδια κινητικότητας youth worker αναφέρονται σε όλους όσοι εργάζονται με και για νέους. Στόχος της επιμέρους δράσης είναι να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της Νεολαίας με και για τους νέους και να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν κοινότητα στην οποία θα είναι σε θέση να υιοθετούν και να υλοποιούν καλές πρακτικές, και να βελτιώνουν την ποιότητα των σχεδίων για νέους.

Η επιμέρους δράση Δραστηριότητες συμμετοχής νέων περιλαμβάνει δραστηριότητες που υλοποιούνται από άτυπες ομάδες και οργανώσεις νέων και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τη Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το 2021 είναι 2. Συγκεκριμένα, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης είναι:

  • 11 Μαΐου και η υλοποίηση για τα εγκεκριμένα σχέδια ορίζεται από 01/08 έως και 31/12/2021.
  • 05 Οκτωβρίου και η υλοποίηση για τα εγκεκριμένα σχέδια ορίζεται από 01/01 έως και 31/05/2022.

Το DiscoverEU αποτελεί μέρος πια της Βασικής Δράσης 1 και προσφέρει σε νέους που διανύουν το 18ο έτος την ευκαιρία να ταξιδέψουν με τρένο στην Ευρώπη. Σκοπός είναι να καλλιεργήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητά τους και την αίσθηση ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το DiscoverEU τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Το DiscoverEU προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021.

Διαπίστευση Erasmus+

Μια από τις καινοτομίες της Βασικής Δράσης 1 είναι η δυνατότητα που έχουν φορείς να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσα από τη διαπίστευση Erasmus+.

Η διαπίστευση Erasmus+ είναι σχεδιασμένη για φορείς με προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση σχεδίων και με πρόθεση να υλοποιήσουν σχέδια με ορίζοντα που ταυτίζεται χρονικά με τη διάρκεια του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus+ οι φορείς καθορίζουν τους μακροπρόθεσμούς στόχους και τις δραστηριότητες που προτίθενται να υλοποιήσουν. Κάνουν αίτηση όποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αφού εγκριθεί και τους χορηγηθεί η διαπίστευση Erasmus+, μπορούν να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσα από απλοποιημένη διαδικασία.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για φορείς με διαπίστευση Erasmus+ είναι:

  • 11 Μαϊου
  • 05 Οκτωβρίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο