Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Νεολαίας

Μέσω των Στρατηγικών Συμπράξεων δίνεται η δυνατότητα σε οργανισμούς/ιδρύματα/φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της Νεολαίας σε όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν συνεργασίες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων είναι η συνεργασία και η δικτύωση των συμμετεχόντων, η ποιότητα και η καινοτομία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ανάπτυξη και επικύρωση δεξιοτήτων, η προώθηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, της επιχειρηματικότητας κα.

Μια Στρατηγική Σύμπραξη μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακή.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν οι Στρατηγικές Συμπράξεις μπορεί να είναι:

 • Δραστηριότητες ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για την ανταλλαγή πρακτικών
 • Δραστηριότητες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της νεολαίας
 • Δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την επικύρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκομίσθηκαν μέσα από τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση
 • Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών για την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων και την ενσωμάτωση τους με σκοπό την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη
 • Διακρατικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση δεξιοτήτων που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και την επιχειρηματικότητα

Βήματα για την υποβολή αίτησης στο Erasmus+

 1. Δημιουργία ECAS
 2. Εγγραφή στο Participant Portal
 3. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Σημαντικά Έγγραφα για τη δημιουργία ECAS

 • Οδηγός εγγραφής URF
 • Φόρμα νομικής οντότητας (Legal Entity Form)
 • Δελτίο τραπεζικών στοιχείων (Financial Identification Form)

Σημαντικά Έγγραφα για την υποβολή αίτησης

 • Έντυπο αίτησης για τη Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, για τον τομέα της νεολαίας
 • Έντυπο αίτησης για τη Βασική Δράση 2: Διατομεακές Στρατηγικές Συμπράξεις
 • To Πρότυπο Εξουσιοδότησης – Mandate Template
 • Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για τη Βασική Δράση 2
 • Τεχνικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη μορφή e-forms. Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας, θα πρέπει αρχικά να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση Adobe Acrobat Reader (XI)

Πώς υπολογίζουμε τη χιλιομετρική απόσταση:

Για να υπολογίσετε τα έξοδα μετακίνησης του σχεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς βρίσκουμε εταίρους για μια δραστηριότητα Στρατηγικής Σύμπραξης :

Για την εύρεση εταίρων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του OTLAS

Μετάβαση στο περιεχόμενο