Ανακαλύψτε το Erasmus+ 2021-2027

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, με προϋπολογισμό 28.000 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020. Συνεχίζει να προσφέρει στήριξη και χρηματοδότηση σε σχέδια κινητικότητας και διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές του

Το πρόγραμμα Erasmus+ διατηρεί τις προτεραιότητες του προηγούμενου προγράμματος, τις εμπλουτίζει και τις επικαιροποιεί.

Ένταξη και πολυμορφία

Στόχος είναι η εξάλειψη των εμποδίων, η συμπερίληψη και ένταξη όλων. Το πρόγραμμα συνεχίζει, με περισσότερες ευκαιρίες, να προβάλλει και προωθεί τη συμμετοχή όλων. Αναγνωρίζει την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα, και προσφέρει, σε όλο και περισσότερους, την ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή τους να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να αλλάξουν τον κόσμο μας.

Το πρόγραμμα στηρίζει την ένταξη και μέσα από τη διεθνή συνεργασία με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη και την πολυμορφία.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι βασική προτεραιότητα του Erasmus+. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην κοινωνία μας και όλο τον πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 έκαναν ακόμη πιο απαραίτητες τις ψηφιακές δεξιότητες και την καλλιέργειά τους.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών, με στόχο τη μάθηση στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Περιβάλλον και προστασία του

Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν βιώσιμα και φιλικά στο περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει σχέδια που προωθούν την ευαισθητοποίηση στην προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Erasmus+ / Youth

Ο τομέας της Νεολαίας παρέχει στήριξη σε όλους τους νέους για μάθηση μέσα από τις μεθόδους της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει οριστεί υπεύθυνη για τη διαχείρισή του.

Ποιες είναι οι βασικές δράσεις

Αν και διαφοροποιημένες, οι βασικές δράσεις του Erasmus+ / Youth παραμένουν 3.

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Η επιμέρους δράση Ανταλλαγές νέων δίνει τη δυνατότητα σε νέους από τουλάχιστον δύο χώρες να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με ένα θέμα και να υλοποιούν σχετικές δραστηριότητες με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες, να μοιραστούν και να μάθουν.

Η επιμέρους δράση Σχέδια κινητικότητας για youth worker έχει στόχο να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξή τους. Το Erasmus+ / Youth δημιουργεί κοινότητα μέσα στην οποία όλοι αυτοί να μπορούν να αναπτύσσουν δράση, να υλοποιούν καλές πρακτικές και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους ώστε τα σχέδια για νέους να έχουν καλύτερη ποιότητα.

Η επιμέρους δράση Δραστηριότητες συμμετοχής νέων ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το DiscoverEU προσφέρει σε νέους 18 χρόνων την ευκαιρία να ταξιδέψουν με τρένο στην Ευρώπη, με σκοπό να καλλιεργήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητά τους και να ανακαλύψουν την πολιτιστική ποικιλομορφία της.

Η Διαπίστευση Erasmus+, που αποτελεί μια από τις καινοτομίες του νέου προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να αναπτύξουν σχέδια κινητικότητας και να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης με απλοποιημένο τρόπο.

Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Οι Συμπράξεις συνεργασίας επιτρέπουν στους οργανισμούς να αυξάνουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να ενισχύουν τα δίκτυα των εταίρων τους και την ικανότητά τους να ενεργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο.

Οι Συμπράξεις μικρής κλίμακας στόχο έχουν να δώσουν πρόσβαση στο Erasmus+ / Youth σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται τοπικά, και σε νέους που είναι πιο δύσκολο να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Η Ανάπτυξη δυνατότητων στον τομέα της Νεολαίας επιδιώκει να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο ως κινητήρια δύναμη για την κοινωνική, οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη οργανώσεων και νέων.

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη συνεργασία

Ενθαρρύνει τη συνεργασία και τον εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δράση European Youth Together απευθύνεται σε οργανώσεις νεολαίας που θέλουν να δημιουργήσουν συμμαχίες πέρα από τα σύνορα της χώρας τους και να προσθέσουν ευρωπαϊκή διάσταση στις δραστηριότητές τους.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις βασικές δράσεις Erasmus+ / Youth και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, και κατεβάστε τον Οδηγό του Erasmus+ .

Επιπλέον, εάν είστε έτοιμοι, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα υποβολής αιτήσεων για τις βασικές δράσεις 1 και 2.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε για τους υπόλοιπους τομείς του προγράμματος Erasmus+ από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ.