Προτεραιότητες

Ποιες είναι οι προτεραιότητές του

Το πρόγραμμα Erasmus+ διατηρεί τις προτεραιότητες του προηγούμενου προγράμματος, τις εμπλουτίζει και τις επικαιροποιεί.

Ένταξη και πολυμορφία

Στόχος είναι η εξάλειψη των εμποδίων, η συμπερίληψη και ένταξη όλων. Το πρόγραμμα συνεχίζει, με περισσότερες ευκαιρίες, να προβάλλει και προωθεί τη συμμετοχή όλων. Αναγνωρίζει την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα, και προσφέρει, σε όλο και περισσότερους, την ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή τους να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να αλλάξουν τον κόσμο μας.

Το πρόγραμμα στηρίζει την ένταξη και μέσα από τη διεθνή συνεργασία με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη και την πολυμορφία.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι βασική προτεραιότητα του Erasmus+. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην κοινωνία μας και όλο τον πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 έκαναν ακόμη πιο απαραίτητες τις ψηφιακές δεξιότητες και την καλλιέργειά τους.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών, με στόχο τη μάθηση στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Περιβάλλον και προστασία του

Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν βιώσιμα και φιλικά στο περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει σχέδια που προωθούν την ευαισθητοποίηση στην προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο