Κάνουμε πιο πράσινες τις υπηρεσίες πληροφόρησης για τους νέους

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση υποστηρίζει την ικανότητα των νέων να κάνουν συνειδητές επιλογές, να αναπτύσσουν αυτονομία, να σκέφτονται κριτικά και να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Στον τομέα της εργασίας με / για νέους (youth work), η εργασία στην πληροφόρηση για τους νέους είναι το κλειδί για την υποστήριξη της μετάβασης των νέων στην ενηλικίωση. Συχνά αντιμέτωποι με διαφορετικά διλήμματα, οι νέοι στρέφονται σε διάφορες πηγές πληροφόρησης, μία από αυτές είναι οι εξειδικευμένες ή γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τους νέους.

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές πληροφόρησης για τους νέους στην Ευρώπη, υπάρχει κοινή αντίληψη ότι η πληροφόρηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και η ένταξηΟι υπηρεσίες πληροφόρησης για τη νεολαία παρέχουν ποιοτική πληροφόρηση, που είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή εποχή, και ειδική καθοδήγηση και υποστήριξη στους νέους, που τους βοηθά να κάνουν εποικοδομητικές επιλογές, να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και να ενισχύσουν την αυτόνομη λήψη αποφάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο