Κατανομή προϋπολογισμού για αιτήσεις που υποβάλλονται από διαπιστευμένους οργανισμούς (KA151-YOU)

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2022 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία
Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από μία σειρά από δεδομένα:
- Το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό για κατανομή.
- Τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό που απαιτείται για την υλοποίηση των αιτούμενων δραστηριοτήτων.
- Το ελάχιστο και το ανώτατο πόσο επιχορήγησης.
- Τα ακόλουθα κριτήρια κατανομής: ποιοτική απόδοση (qualitative performance) [βαθμολογία που έχει λάβει το σχετικό κριτήριο στην αξιολόγηση της Διαπίστευσης Erasmus KA150-YOU],καθώς και οι προτεραιότητες πολιτικής και οι θεματικές που καλύπτονται από τις εγκεκριμένες δραστηριότητες.

Σύνολο Διαθέσιμου προϋπολογισμού Τουλάχιστον 978.995,25€

 

Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται στα ισχύοντα κριτήρια κατανομής με τον ακόλουθο τρόπο:

Ελάχιστα ποσά επιχορήγησης Τουλάχιστον 143.000,00€
Qualitative performance and policy priorities and thematic areas Τουλάχιστον 757.000,00€

 

Exceptional costs 78.995,25€

 

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης Ο αιτών μπορεί να λάβει ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης, το ποσό των: 11.000,00€
Μέθοδος: Η ΕΜΣ υπολόγισε το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προϋποθέσεις των δραστηριοτήτων κινητικότητας, ανά τύπο δραστηριότητας, τα μοναδιαία κόστη συνεισφοράς, όπως καθορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, το διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και στατιστικά δεδομένα των προηγούμενων 3 ετών. 
Ανώτατο ποσό επιχορήγησης Ο αιτών μπορεί να λάβει ως ανώτατο ποσό επιχορήγησης, το ποσό των: 148.000,00€
Σε κάθε περίπτωση, το εγκεκριμένο ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση όλων των αιτούμενων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι δαπάνες κατ’ εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται μέσα στα  όρια του ποσού που καθορίζεται ως ανώτατο.Μέθοδος: Η ΕΜΣ υπολόγισε το ανώτατο ποσό επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη  τα μοναδιαία κόστη συνεισφοράς όπως καθορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, το διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και στατιστικά δεδομένα των προηγούμενων 3 ετών.