Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασικής Δράσης ΚΑ2 Round 2 & 3/2023


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ2 Round 2 & 3/2023 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ2 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 114.


Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ2 για το Erasmus+ / Youth.


Από τις 114 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ2 προέκυψαν:
11 εγκεκριμένες
101 αναπληρωματικές
1 απορριφθείσα
1 άκυρη


Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ220
Εγκεκριμένες ΚΑ210

Αναπληρωματικές ΚΑ220
Αναπληρωματικές ΚΑ210

Απορριφθείσες ΚΑ210

Άκυρες ΚΑ210

Μετάβαση στο περιεχόμενο