Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο αιτών να μην μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η Ε.Μ.Σ. ελέγχει εάν οι λόγοι της καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ύπαρξη απόδειξης π.χ. screenshot ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Θα πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το form id.

2) Έγγραφη ενημέρωση προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής, στην οποία να περιγράφεται και να αποδεικνύεται το πρόβλημα υποβολής. Μετά το πέρας των 24 ωρών, το αίτημά σας δεν θα ληφθεί υπόψιν.

3)Αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης (pdf μορφή) προς την Ε.Μ.Σ. εντός 24 ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: erasmusplus-youth@inedivim.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο