Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασική Δράση ΚΑ1 για το Round 1 / 2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 1 / 2022 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 198.

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ1 για το Erasmus+ / Youth

Από τις 198 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 1 / 2022 προέκυψαν:

63 εγκεκριμένες
118 αναπληρωματικές
4 απορριφθείσες
13 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ151
Εγκεκριμένες ΚΑ152-153
Εγκεκριμένες ΚΑ154

Αναπληρωματικές ΚΑ151
Αναπληρωματικές ΚΑ152-153
Αναπληρωματικές ΚΑ154

Απορριφθείσες ΚΑ151
Απορριφθείσες ΚΑ152-153
Απορριφθείσες ΚΑ154

Άκυρες ΚΑ151
Άκυρες ΚΑ152-153
Άκυρες ΚΑ154

Μετάβαση στο περιεχόμενο