Τίτλος σχεδίου:

Eco-life: Regenerative Paths E:RP

Φορέας υλοποίησης: Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ. “Cob – Building with Earth”

Το σχέδιο ανήκει στη Βασική Δράση 1 και συγκεκριμένα στην επιμέρους δράση «Κινητικότητα των youth workers». Οι στόχοι του σχεδίου “Eco-life” βασίζονται στον οικοκεντρισμό, και όχι στον ανθρωποκεντρισμό, ένα εναλλακτικό όραμα με το οποίο συστήνονται οι youth workers μέσω της περμακουλτούρας που εντάσσεται στη μη τυπική εκπαίδευση. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων, με σκοπό την υιοθέτηση οικολογικών αναγεννητικών δράσεων στην καθημερινή ζωή που μακροπρόθεσμα μπορούν να δημιουργήσουν μια βαθιά αλλαγή.

 

Ποιοι συμμετείχαν

Στο σχέδιο συμμετείχαν 35 άτομα από 5 χώρες, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία και Ελλάδα.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου

Ο κύριος στόχος αυτής της διαζώσης δραστηριότητας ήταν να προωθήσει την απόκτηση πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων στον τομέα της περμακουλτούρας, προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων και να αυξηθούν οι επαγγελματικές ευκαιρίες γι’ αυτούς στον τομέα των βιώσιμων πρακτικών.

Το σχέδιο “Eco-life” εξόπλισε τους συμμετέχοντες με τα εργαλεία και τις αρχές της περμακουλτούρας και τους υποστήριξε στο πώς να διαχειρίζονται προσωπικά και ομαδικά θέματα με αυτά τα εργαλεία. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια εργαλειοθήκη, η οποία να εφαρμόζεται με αποτελεσματικούς και βιώσιμους τρόπους στην οργάνωση, την εργασία και την προσωπική ζωή των συμμετεχόντων. Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδίου διερευνήθηκαν διαφορετικές διαστάσεις της βιωσιμότητας προσαρμοσμένες και εφαρμοσμένες στο πλαίσιο της καθημερινότητάς μας. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του σχεδίου διατυπώνονται ως εξής:

Σύμφωνα και με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι παραπάνω στόχοι επικεντρώνονται στη βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο μας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Αντίκτυπος σχεδίου

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος από την υλοποίηση του σχεδίου “Eco-life” ήταν να επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες, οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι ομάδες-στόχοι κατανοούν και εργάζονται για την επίτευξη των παγκόσμιων βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων, στους τομείς της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της οικοδόμησης περιβαλλοντικά βιώσιμων και αναγεννητικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Συγκεκριμένα, σκοπός ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν νέες και βελτιωμένες επαγγελματικές δεξιότητες, δεξιότητες στον ολιστικό σχεδιασμό και μεθόδους διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς ήταν να καθιερωθούν και να αναγνωριστούν ως βιώσιμες επαγγελματικές οργανώσεις. Σχετικά με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές κοινότητες, ο επιθυμητός αντίκτυπος ήταν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δυνατότητα λύσεων με αειφόρο προσανατολισμό στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και στην καθημερινή ζωή. Αυτό περιλαμβάνει δράσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή, πολυπολιτισμικά ή/και περιβαλλοντικά κέντρα μάθησης και εκδηλώσεις, κοινοτικούς λαχανόκηπους και κάθε άλλη κοινοτική δραστηριότητα.

 Δείτε το βίντεο

Μετάβαση στο περιεχόμενο