Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασική Δράση ΚΑ1 για το round 1 / 2021
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο round 1 / 2021 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 145.

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ1 για το Erasmus+ / Youth
Από τις 145 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο round 1 / 2021 προέκυψαν:

36 εγκεκριμένες
103 αναπληρωματικές
0 απορριφθείσες
6 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:
4 στην KA151-YOU Σχέδια κινητικότητας νέων για διαπιστευμένες οργανώσεις
27 στην KA152-YOU KA153-YOU Σχέδια κινητικότητας νέων – Ανταλλαγές Νέων, Σχέδια κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας
στην KA154-YOU Δραστηριότητες συμμετοχής νέων

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ151

Εγκεκριμένες ΚΑ152-153

Εγκεκριμένες ΚΑ154

Αναπληρωματικές ΚΑ152-153

Άκυρες αιτήσεις ΚΑ152-153

Μετάβαση στο περιεχόμενο