Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για το 2021. Ο τομέας της Νεολαίας υποστηρίζει τους νέους ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες μέσα από τις μεθόδους της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι βασικές δράσεις του νέου προγράμματος στον τομέα της Νεολαίας είναι 3 και τα σχέδια που εγκρίνονται σε αυτές τις δράσεις διαχειρίζεται η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Η επιμέρους δράση Ανταλλαγές νέων αναφέρεται σε νέους 13-30 ετών από τουλάχιστον δύο χώρες και τους δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με διάφορα θέματα που τους απασχολούν με δραστηριότητες, όπως εργαστήρια, συζητήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες. Στόχος είναι να αναπτύξουν δεξιοτήτες και να πρωθηθούν αξίες, όπως αλληλεγγύη, πολυμορφία και ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Τα Σχέδια κινητικότητας youth worker αναφέρονται σε όλους όσοι εργάζονται με και για νέους. Στόχος της επιμέρους δράσης είναι να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της Νεολαίας με και για τους νέους και να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν κοινότητα στην οποία θα είναι σε θέση να υιοθετούν και να υλοποιούν καλές πρακτικές, και να βελτιώνουν την ποιότητα των σχεδίων για νέους.

Η επιμέρους δράση Δραστηριότητες συμμετοχής νέων περιλαμβάνει δραστηριότητες που υλοποιούνται από άτυπες ομάδες και οργανώσεις νέων και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τη Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το 2021 είναι 2. Συγκεκριμένα, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης είναι:

Το DiscoverEU αποτελεί μέρος πια της Βασικής Δράσης 1 και προσφέρει σε νέους που διανύουν το 18ο έτος την ευκαιρία να ταξιδέψουν με τρένο στην Ευρώπη. Σκοπός είναι να καλλιεργήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητά τους και την αίσθηση ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το DiscoverEU τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Το DiscoverEU προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021.

Διαπίστευση Erasmus+

Μια από τις καινοτομίες της Βασικής Δράσης 1 είναι η δυνατότητα που έχουν φορείς να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσα από τη διαπίστευση Erasmus+.

Η διαπίστευση Erasmus+ είναι σχεδιασμένη για φορείς με προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση σχεδίων και με πρόθεση να υλοποιήσουν σχέδια με ορίζοντα που ταυτίζεται χρονικά με τη διάρκεια του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus+ οι φορείς καθορίζουν τους μακροπρόθεσμούς στόχους και τις δραστηριότητες που προτίθενται να υλοποιήσουν. Κάνουν αίτηση όποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αφού εγκριθεί και τους χορηγηθεί η διαπίστευση Erasmus+, μπορούν να κάνουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσα από απλοποιημένη διαδικασία.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για φορείς με διαπίστευση Erasmus+ είναι:

Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Οι Συμπράξεις συνεργασίας επιτρέπουν στους οργανισμούς να αυξάνουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να ενισχύουν τα δίκτυα των εταίρων τους και την ικανότητά τους να ενεργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο.

Για τις Συμπράξεις συνεργασίας υπάρχει 1 περίοδος υποβολής αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία στις 20 Μαΐου. Η υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων της επιμέρους δράσης ορίζεται από 01/11/2021 έως και 28/02/2022.

Οι Συμπράξεις μικρής κλίμακας στόχο έχουν να δώσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+ / Youth σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται τοπικά, καθώς και σε νέους που είναι πιο δύσκολο να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τις Συμπράξεις μικρής κλίμακας για το έτος 2021 είναι 2. Συγκεκριμένα, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης είναι:

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη συνεργασία

Ενθαρρύνει τη συνεργασία και τον εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της Νεολαίας.

Η δράση European Youth Together απευθύνεται σε οργανώσεις νεολαίας που θέλουν να δημιουργήσουν συμμαχίες πέρα από τα σύνορα της χώρας τους και να προσθέσουν ευρωπαϊκή διάσταση στις δραστηριότητές τους.

Η διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων γίνεται από την EACEA και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 24 Ιουνίου 2021.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τους υπόλοιπους τομείς του προγράμματος από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο