ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’), επιχειρήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, με την θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ευρώ) συνολικά ετησίως.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων ΔΗΔ/Φ.40/25067 (ΑΔΑ: ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ) και ΔΗΔ/Φ.40/3694 (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α), αναφορικά με την καταχώρηση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών των ετών 2015 και 2016 αντιστοίχως, ενημερώνουμε τους υπόχρεους φορείς ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΗΔ/Φ.40/24071 (ΑΔΑ: 7ΤΔΨ465ΧΘΨ-ΖΒΛ) εγκύκλιο, δίδεται παράταση, αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρησης στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr . Ως εκ τούτου, στοιχεία που αφορούν δαπάνες που συντελέστηκαν από 1.1.2015 έως 31.12.2015 , καθώς και δαπάνες που συντελέστηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016, θα πρέπει να αναρτηθούν στην εν λόγω εφαρμογή έως την 31η.7.2017.

Σας ενημερώνουμε πως η ανωτέρω προθεσμία αναφορικά με την δήλωση στοιχείων δαπανών 2015 και 2016 πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα. Η μη δημοσίευση, ή η ημερήσια έστω καθυστέρηση ανάρτησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση.

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υπάρχουν στη σελίδα: http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual όπως και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο: http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework.

Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στη σελίδα: http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2016 και προσβάσιμο μετά από εγγραφή του υπόχρεου φορέα από το σύστημα.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καλεί όλους τους υπαγόμενους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί από το οικείο Πρόγραμμα να πράξουν κάθε δέουσα ενέργεια προκειμένου να δημοσιεύσουν απολογιστικά στοιχεία των δαπανών των ετών 2015 και 2016.

Σχετικά Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο