Ο Οδηγός Προγράμματος 2019 (αγγλική έκδοση) σελ. 322 ορίζει την άτυπη ομάδα νέων ως ομάδα νέων που πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις νέους.

Η ηλικία των νέων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την ηλικία των νέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (13 έως 30 ετών).

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της άτυπης ομάδας νέων είναι ένα από τα μέλη της ομάδας, τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών, ο οποίος φέρει την εκπροσώπηση και ευθύνη εξ’ονόματος της ομάδας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν όλοι οι νέοι της ομάδας είναι ανήλικοι, η ομάδα μπορεί να εκπροσωπηθεί από έναν ενήλικα.

Καλούνται οι άτυπες ομάδες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία να αναρτούν στην πλατφόρμα URF-Participant Portal τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

  1. Έντυπο νομικής οντότητας: το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
    http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm. Το έντυπο της νομικής οντότητας (φυσικό πρόσωπο) θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της άτυπης ομάδας και να υποβληθεί μαζί με ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου του.
  2. Έντυπο οικονομικών στοιχείων: το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm. Το έντυπο των οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να συμπληρώνεται με τραπεζικό λογαριασμό του νομίμου εκπροσώπου της άτυπης ομάδας νέων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αντίγραφο πρόσφατης κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού, στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο της υπογραφής και της σφραγίδας του τραπεζικού ιδρύματος. Σημειώνεται ότι η κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να επιβεβαιώνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα πεδία του εντύπου των οικονομικών στοιχείων, «Όνομα Λογαριασμού», «Αριθμός Λογαριασμού/IBAN», και Ονομασία Τράπεζας.
  3. Κατάλογο με τα στοιχεία των μελών της ομάδας στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: ονοματεπώνυμο των μελών της άτυπης ομάδας νέων, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πρότυπο καταλόγου είναι διαθέσιμο εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο