Στις 31 Μαΐου 2016 και ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 η επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα με την απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 606/8/66018/05-09-2014, προέβη στη διαδικασία αξιολόγησης για το Μητρώο Εκπαιδευτών. Η επιτροπή, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 606/743/4.8.2014 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου περί ορισμού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, απαρτιζόταν από:

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολογήθηκαν 3 αιτήσεις.

  1. Ηλίας Μάστορας, (Α.Π. 32992/3.07.2015 ), ύστερα από την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Training of Trainers- 3 φάσεις
  2. Αργύρης Χούλιας, ((Α.Π. 35349/10.07.2015 ), ύστερα από την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Training of Trainers- 3 φάσεις
  3. Ελένη Σταμούλη (Α.Π. 30339/19-6-2015), ύστερα από την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στο Training of Trainers- 3 φάσεις

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:

Σύνολο

Ένταξη στο Μητρώο Ελλιπή Στοιχεία
3 3

0

Η Διαδικασία ολοκληρώθηκε στις  12:00 – ημέρα Τρίτη  31/05/2016

Επισυναπτόμενα Αρχεία: Πρακτικά Διαδικασίας Αξιολόγησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο