Όροι Δημοσιότητας

Χρήση Λογοτύπων

I. 9.2 Χρήση Λογοτύπων – Απαραίτητα Λογότυπα: Ο δικαιούχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί όλα τα ακόλουθα λογότυπα, σε κάθε μια από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες προβολής – δημοσιοποίησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος:

Τα λογότυπα πρέπει να συνοδεύονται από την ακόλουθη φράση:

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»

Πρέπει να χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Tahoma κάθε φορά που αναφέρεται η παραπάνω φράση.