Συχνές Ερωτήσεις

Στο Erasmus+ / Youth μέρος παίρνουν φυσικά πρόσωπα και φορείς που τα εκπροσωπούν. Συγκεκριμένα, παίρνουν μέρος:

 

 • Νέοι 13-30 ετών.
 • Άτομα που εργάζονται με και για τη νεολαία (youth worker), χωρίς ηλικιακό περιορισμό.
 • Οργανισμοί που εκπροσωπούν νέους.

Φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί πρέπει να βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες του προγράμματος. Σε κάποιες δράσεις μπορεί να είναι και από χώρες εταίρους.

Οι οργανισμοί που παίρνουν μέρος σε καθεμία από τις δράσεις εξαρτώνται από τη δράση. Κάνουν τις αιτήσεις, διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα σχέδια και φροντίζουν για τους νέους που συμμετέχουν σε αυτά.

Για να κάνετε αίτηση στο Erasmus+ / Youth πρέπει να είστε εκπρόσωπος οργανισμού ή άτυπης ομάδας νέων και να έχετε ένα μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης.Στη Βασική Δράση 1 (Key Action 1) κάνετε αίτηση εφόσον είστε εκπρόσωπος:

 • Άτυπης ομάδας νέων.
 • Κοινωνικής επιχείρησης.
 • Κερδοσκοπικού φορέα με δράση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και ευρωπαϊκής μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στον τομέα της νεολαίας.
 • Δημοσίου φορέα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και σε ένωση περιφερειών.
 • Ευρωπαϊκού ομίλου με σκοπό την εδαφική συνεργασία.

Στη Βασική Δράση 2 (Key Action 2) κάνετε αίτηση εφόσον είστε εκπρόσωπος:

 • Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείου, ινστιτούτου, εκπαιδευτικού κέντρου και ερευνητικού ινστιτούτου.
 • Πολιτιστικού οργανισμού, βιβλιοθήκης και μουσείου.
 • Άτυπης ομάδας νέων.
 • Κοινωνικής επιχείρησης.
 • Δημοσίου φορέα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
 • Μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και ευρωπαϊκής μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στον τομέα της νεολαίας.
 • Δημόσιας, ιδιωτικής, μικρής, μεσαίας και μεγάλης επιχείρησης και επιχείρησης που παρέχει κατάρτιση.
 • Φορέα που παρέχει υπηρεσίες διεπιχειρησιακής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.
 • Φορέα που επικυρώνει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση.

Στη Βασική Δράση 3 (Key Action 3) κάνετε αίτηση εφόσον είστε εκπρόσωπος:

 • Μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και ευρωπαϊκής μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στον τομέα της νεολαίας.
 • Δημοσίου φορέα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Υπάρχουν 3 περίοδοι υποβολής αιτήσεων κάθε χρόνο. Κάνετε αίτηση σε 1 ή περισσότερες περιόδους.Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 2020 για τις Βασικές Δράσεις 1, 2 και 3 είναι:

 • 11.02 για το round 1
 • 07.05 για το round 2
 • 01.10 για το round 3

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Ζητάτε χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στις δαπάνες που προϋπολογίζετε για τις δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε.Το ποσό της χρηματοδότησης εξαρτάται από:

 • Τη βασική δράση που εντάσσεται το σχέδιό σας.
 • Τη διάρκεια του σχεδίου σας.
 • Τις προτεινόμενες δραστηριότητες.
 • Τον αριθμό των συμμετεχόντων

Όχι. Κάνετε αίτηση μόνο για Ανταλλαγή καλών πρακτικών.Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον προϋπολογισμό του 2020.

Το Youthpass είναι πιστοποιητικό για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Το αποκτάτε όταν παίρνετε μέρος σε δράση του Erasmus+ / Youth και του European Solidarity Corps, ή εργάζεστε στον τομέα της νεολαίας.Αποσκοπεί στην αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Αναγνωρίζει και πιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα της συμμετοχής σας σε σχέδιο. Ενημερώνεστε για τη διαδικασία της μάθησης, προβληματίζεστε για αυτήν και την αξιολογείτε.

Εάν καταρτίζετε το σχέδιό σας, είναι απαραίτητο να εντάσσετε το Youthpass στο μαθησιακό περιεχόμενό του από την αρχή και να το αξιοποιείτε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Youthpass.

Είναι η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη που παρέχει το:

 • European Solidarity Corps σε νέους και συμμετέχοντες που παίρνουν μέρος σε σχέδια κινητικότητας μεγάλης διάρκειας.
 • Erasmus+ / Youth στη Βασική Δράση 3 (Key Action 3) σε πρόσφυγες για την ένταξή τους στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το online linguistic support.

Είναι απαραίτητο να έχετε:

 • Λογαριασμό στο EU login
 • Κωδικό ταυτοποίησης (OID)

Τα στοιχεία του λογαριασμού σας αποθηκεύονται και συμπληρώνονται αυτόματα. Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων κάνετε online την αίτησή σας.

Κωδικό ταυτοποίησης αποκτάτε μόνο την πρώτη φορά που θέλετε να κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση. Με αυτόν κάνετε αίτηση σε οποιαδήποτε περίοδο υποβολής αιτήσεων επιθυμείτε και τα στοιχεία σας συμπληρώνονται αυτόματα στα έντυπα υποβολής.Για να αποκτήσετε κωδικό ταυτοποίησης, πρέπει να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο EU login. Συνδέετε τον λογαριασμό με το email του οργανισμού / άτυπης ομάδας που εκπροσωπείτε και όχι με το προσωπικό σας.

Συνδέεστε στην πλατφόρμα Erasmus+ and European Solidarity Corps. Επιλέγετε Register My Organisation και συμπληρώνετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο EU login account.

Επιλέγετε το Edit, ακολουθείτε τη δομή και τις οδηγίες στο αριστερό μενού, και εισάγετε τα στοιχεία του οργανισμού / άτυπης ομάδας. Μόλις συμπληρώσετε όλα τα πεδία, επιλέγετε Register my organization.

Ο κωδικός ταυτοποίησης εκδίδεται online την ίδια στιγμή.

Ο αριθμός των εταίρων εξαρτάται από τη βασική δράση που ανήκει το σχέδιό σας.Καλό είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων από κάθε εταίρο να είναι όμοιος. Έτσι, το σχέδιό σας θα έχει καλύτερη βαθμολογία στην ποιοτική εξέτασή του.

Για εταίρους μπορείτε να:

 • Στέλνετε email στο eurodesk@inedivim.gr του δικτύου Eurodesk.
 • Κάνετε αναζήτηση με κριτήρια στο OTLAS του SALTO.
 • Κάνετε ανάρτηση σε σελίδες στο Facebook που έχουν θέμα σχετικό με το πρόγραμμα.

Ναι. Οι αιτήσεις δεν μπορεί να είναι όμοιες μεταξύ τους ή με τις αιτήσεις άλλων φορέων.Σε αυτήν την περίπτωση οι αιτήσεις απορρίπτονται.

Χρηματοδότηση έως 60.000€.

Εάν εκπροσωπείτε οργανισμό, θα σας χρειαστούν:

 • Φόρμα νομικής οντότητας
 • Δελτίο τραπεζικών συναλλαγών με σφραγίδα από την τράπεζά σας
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου
 • Καταστατικό και τροποποιήσεις του

Εάν εκπροσωπείτε άτυπη ομάδα νέων, θα χρειαστείτε:

 • Κατάλογο με τα στοιχεία των μελών της άτυπης ομάδας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, email και τηλέφωνο επικοινωνίας)
 • Δελτίο τραπεζικών συναλλαγών με σφραγίδα από την τράπεζά σας

Χρηματοδότηση από 60.000€-750.000€

Επιπλέον θα χρειαστείτε τον ισολογισμό του οργανισμού για το τελευταίο οικονομικό έτος.

Ναι. Η αίτησή σας δεν μπορεί να είναι όμοια με το σχέδιο που υλοποιείτε.Σε αυτήν την περίπτωση η αίτησή σας απορρίπτεται.

Για να είναι επιλέξιμη η αίτησή σας επισυνάπτετε:

 • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ή της άτυπης ομάδας.
 • Εξουσιοδοτήσεις υπογεγραμμένες από τους εταίρους προς τον νόμιμο εκπρόσωπο.
 • Χρονοδιάγραμμα για κάθε δραστηριότητα κινητικότητας που αναφέρεται στο σχέδιο.

Τα έντυπα βρίσκετε στην αίτηση της βασικής δράσης (Key Action) που επιλέγετε για την αίτηση χρηματοδότησης. Μπορείτε να τα δείτε και στο Οδηγοί του Erasmus+ / Youth.

Εάν εκπροσωπείτε οργανισμό ή ομάδα νέων και θέλετε να κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση στα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps, πρέπει να είστε σίγουροι ότι διαθέτετε χρηματοοικονομική και διαχειριστική επάρκεια.Με τη χρηματοοικονομική επάρκεια βεβαιώνετε ότι:

 • Διαθέτετε πηγές χρηματοδότησης για να υλοποιείτε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχεδίου ή του οικονομικού έτους της επιχορήγησης.
 • Μπορείτε να συνεισφέρετε στη χρηματοδότηση του σχεδίου.

Με τη διαχειριστική επάρκεια βεβαιώνετε ότι διαθέτετε τις επαγγελματικές ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η διαχειριστική επάρκεια αποδεικνύεται με:

 • Τη δομή του οργανισμού και τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται στο σχέδιο.
 • Τη χρηματοδότηση του οργανισμού στο παρελθόν από ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Τη δυνατότητα του οργανισμού να προσεγγίσει νέους σε ανάγκη.
 • Την αξιολόγηση του οργανισμού από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για σχέδια που έχει υλοποιήσει.

Σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανόν να μην έχετε συμπληρώσει την κατηγορία Intellectual outputs.Συμπληρώνετε πρώτα την κατηγορία Intellectual outputs και στη συνέχεια την κατηγορία Multiplier event.

Όχι. Η αίτησή σας δεν γίνεται δεκτή.Εάν δεν προλάβατε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να στείλετε email στο erasmusplus-youth@inedivim.gr, σε διάστημα 2 ωρών μετά τη λήξη της προθεσμίας, με:

 • Τον λόγο για τον οποίο δεν κάνατε την αίτηση.
 • Την αίτησή σας σε μορφή PDF.
 • Στιγμιότυπο print screen με το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Ελέγχουμε την αίτησή σας και μπαίνει στη διαδικασία αξιολόγησης μόνο εάν επιβεβαιώσουμε από το σύστημα ότι είχατε προσπαθήσει να κάνετε την αίτηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η προπαρασκευαστική συνάντηση σας δίνει την ευκαιρία να υποδεχτείτε και συναντήσετε εκπροσώπους από τις ομάδες των άλλων χωρών, πριν από την υλοποίηση της κυρίως ανταλλαγής.Σκοπός της προπαρασκευαστικής συνάντησης είναι όλοι όσοι πάρετε μέρος στο σχέδιο κινητικότητας να:

 • Έχετε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία του σχεδίου.
 • Οριστικοποιήσετε και διευθετήσετε διαμονή, διατροφή και τις μετακινήσεις.
 • Αποφασίσετε για ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με την ανταλλαγή.

Δηλώνετε την προπαρασκευαστική συνάντηση στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησής σας.Πηγαίνετε στο πεδίο G1 Λεπτομερής περιγραφή δραστηριοτήτων. Προσθέτετε νέα δραστηριότητα. Επιλέγετε την κατηγορία Προπαρασκευαστική συνάντηση – Ανταλλαγή Νέων.

Δηλώνετε τις δαπάνες για τη διαμονή των συμμετεχόντων στο πεδίο Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση.

Η προπαρασκευαστική συνάντησή σας μπορεί να έχει διάρκεια έως 2 ημέρες. Σε αυτές δεν υπολογίζετε τις ημέρες του ταξιδιού.

Υπάρχει η δυνατότητα να έχετε έως και 2 άτομα.Υποχρεωτικό είναι 1 εκπρόσωπος / ομάδα και πρέπει να είναι:

 • Ο αρχηγός της ομάδας (group leader)
 • Πρόσωπο που συνοδεύει άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Νέος με ειδικές ανάγκες

Το δεύτερο άτομο είναι νέος που παίρνει μέρος στο σχέδιο κινητικότητας αλλά δεν είναι επικεφαλής ομάδας ή εκπαιδευτής.

Ναι. Όλες οι δραστηριότητες που επιλέξετε πρέπει να έχουν ίδια στόχευση και θεματική.

Στο 100% καλύπτετε δαπάνες για μετακίνηση και άτομα με ειδικές ανάγκες, και από 75% έως και 100%, ανάλογα με το είδος τους, σε περίπτωση που το σχέδιό σας αφορά ανταλλαγές νέων.Καλύπτετε οργανωτικές δαπάνες έως:

 • 38€ / ημέρα για ανταλλαγές νέων
 • 71€ /ημέρα για κινητικότητα των youth worker

Με μείωση 50% καλύπτετε οργανωτικές δαπάνες εάν εκπροσωπείτε:

 • Φορέα δημόσιο σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • Ένωση περιφερειών
 • Ευρωπαϊκό όμιλο
 • Κερδοσκοπικό φορέα με δραστηριότητα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

Οι αιτήσεις με την καλύτερη βαθμολογία περιλαμβάνουν δραστηριότητες προβολής καλά σχεδιασμένες και ανάλογες του σχεδίου. Για να το πετύχετε προσδιορίστε με σαφήνεια την ομάδα στόχος σας και επιλέξτε τα μέσα που κρίνετε πιο αποτελεσματικά, όπως:

 

 • Συναντήσεις, εργαστήρια, ημερίδες
 • Διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο και email marketing
 • Σελίδες και διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Συναντήσεις με πρόσωπα που χαράσσουν πολιτική
 • Παραγωγή ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού

Η προβολή και δημοσιότητα του προγράμματος Erasmus+ / Youth, των εγκεκριμένων σχεδίων, των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων τους είναι σημαντικά και αναπόσπαστα στοιχεία της αίτησής σας. Προβάλλετε τη δουλειά σας και να δίνετε τη δυνατότητα στην κοινωνία να επωφεληθεί από αυτή.

Η έναρξη και η λήξη του σχεδίου σας εξαρτάται από τη βασική δράση που επιλέγετε.Η έναρξη είναι περίπου 3 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τις περιόδους έναρξης των σχεδίων ανά βασική δράση.

Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας υπογράφετε ιδιωτικό συμφωνητικό με τους εταίρους του εγκεκριμένου σχεδίου σας. Εξασφαλίζετε ομαλή συνεργασία, αποφυγή παρεξηγήσεων και διαχείριση πιθανών συγκρούσεων.Ορίζετε καθήκοντα, ρόλους και αρμοδιότητες, και οικονομικές υποχρεώσεις κάθε εταίρου. Αποφασίζετε από κοινού για την κατανομή της χρηματοδότησης και τις δαπάνες.

Συγκεκριμένα, στο ιδιωτικό συμφωνητικό περιλαμβάνονται:

 • Τίτλος σχεδίου και στοιχεία συμφωνίας επιχορήγησης.
 • Ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας, ρόλος και αρμοδιότητες των οργανισμών που παίρνουν μέρος στο σχέδιο.
 • Τρόπος που κατανέμεται η χρηματοδότηση.
 • Λεπτομέρειες για πληρωμές και μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των οργανισμών.

Επικοινωνείτε πάντα με τον φορέα που σας εκπροσωπεί, ζητάτε οδηγίες και εκφράζετε τις ανησυχίες σας.Απαντούν σε απορίες σας ή επικοινωνούν με τον φορέα υποδοχής για να λύσουν πιθανές παρεξηγήσεις και ζητήματα που προκύπτουν.

Στις οργανωτικές δαπάνες υπολογίζετε τεχνικές υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστείτε. Για την κάλυψη των δαπανών προσκομίζετε ορισμένα δικαιολογητικά:

 • Αποδεικτικό για το έργο που παράχθηκε.
 • Ατομικό φύλλο εργασίας που δηλώνονται προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία, και ο χρόνος εργασίας.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό που δηλώνεται η σχέση εργασίας με τον φορέα.

Στις οργανωτικές δαπάνες υπολογίζετε την αμοιβή των εκπαιδευτών.

Στις οργανωτικές δαπάνες υπολογίζετε τα έξοδα εργαζομένων για την παραγωγή πνευματικού προϊόντος.

Ναι, εφόσον δεν μπορείτε οι ίδιοι να παράξετε τα πνευματικά προϊόντα του έργου σας. Είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε γιατί δεν μπορείτε να παράξετε μόνοι σας τα πνευματικά προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση δεν υπογράφετε σύμβαση με τρίτα πρόσωπα για την παραγωγή όλων των πνευματικών προϊόντων του σχεδίου σας.

Ναι. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο σεμινάριο καλύπτει τις ανάγκες σας.Σεμινάρια που υποστηρίζει η Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού

Πληροφορίες για τα σεμινάρια και το ποσοστό που καλύπτουμε από τα έξοδά σας βρίσκετε στο Σεμινάρια TCA του Erasmus+ / Νεολαία και στο Τα νέα μας του European Solidarity Corps.

Σεμινάρια που δεν υποστηρίζει η Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού

Πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκετε στην παρουσίαση του κάθε σεμιναρίου στο SALTO.

Όχι. Δηλώνετε στην αίτηση individual και κάνετε αναλυτική αναφορά στους λόγους και τα κίνητρα της συμμετοχής σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Υπάρχουν συγκεκριμένες απαλλαγές από την VISA για τους συμμετέχοντες στο Erasmus + και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;Όχι.
Χρειάζονται VISA οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και οι εθελοντές που κάνουν πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο; Εάν ναι, σε ποια κατηγορία VISA εμπίπτουν; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;Οι περισσότεροι συμμετέχοντες του Erasmus + στους τομείς τηςΕκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας, καθώς και οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, απαιτείται να έχουν μια TGAE (Government Authorised ExchangeVisa, ανεξάρτητα από το εάν η πρακτική είναι μικρότερη από 6 μήνες ή όχι.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην  ιστοσελίδα της UK National Agency’s και στα εγχειρίδια ανά τομέα τα οποία επιβεβαιώνουν ποιος απαιτείται να έχει μια T5 GAE Visa. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με έναν αριθμό διαφορετικών παραγόντων, όπως η Βασική Δράση, ο Τομέας, η Κατηγορία Συμμετεχόντων (Εκπαιδευόμενος, Προσωπικό, Εθελοντής), ο Τύπος Δραστηριότητας και η Διάρκεια. Λάβετε υπόψη ότι ένα Youth Handbook είναι σε εξέλιξη και θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο σε εύθετο χρόνο.

Οι προϋποθέσεις για τα T5 GAE Certificates of Sponsorship διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Erasmus + του Ηνωμένου Βασιλείου που αναφέρεται παραπάνω και οι προϋποθέσεις για το T5 GAE Visa διατίθενται στον ιστότοπο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημείωση: Το Certificate of Sponsorship ισχύει για 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχει ανατεθεί το  Certificate, ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει αίτηση για Visa εντός 3 μηνών, ενώ το Certificate εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι εθελοντές σε θέση/επιλέξιμοι να αναλάβουν μια μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση;Οι μαθητές, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι εθελοντές είναι σε θέση / επιλέξιμοι να αναλάβουν μια μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus + T5 GAE.

 

Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα UK National Agency’s T5, η οποία επιβεβαιώνει τον τύπο Visa των σπουδαστών, των μαθητών και των εθελοντών, ανάλογα με τη Βασική Δράση, τον Τομέα, τη Διάρκεια και τον Τύπο Δραστηριότητάς τους.

Οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ που υποβάλλουν αίτηση για T5 GAE visa (επαγγελματική εμπειρία) πρέπει να καταβάλουν το ποσό των £ 244  για να υποβάλουν αίτηση για visa;

 

 

Ναι, οι συμμετέχοντες στο Erasmus + πρέπει να πληρώσουν το ποσό των £244, με την επιφύλαξη της παρακάτω έκπτωσης. Αυτό το ποσό καθορίζεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Τα έξοδα της Visa μπορούν να καλυφθούν από τα κονδύλια του Erasmus +, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας.

Οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και οι εθελοντές που κάνουν μια πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν £ 1000,00 + στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό;Εάν εγκριθεί για T5 GAE Certificate of Sponsorship, η Εθνική Μονάδα του Ηνωμένου Βασιλείου θα τους παράσχει μια επιστολή Certified Maintenance ως μέρος του Certificate τους, η οποία θα επιβεβαιώσει την αξία της επιχορήγησης του συμμετέχοντα. Δεν πρέπει να απαιτούνται περαιτέρω αποδείξεις.

 

Ωστόσο, η Εθνική Μονάδα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να συμβουλεύει μόνο σε σχέση με την έκδοση τα Certificates of Sponsorship για T5 GAE. Δεν εκδίδουν Visa. Συνιστάται σε όλους τους αιτούντες να εξοικειωθούν και να ελέγξουν εκ νέου όλες τις οδηγίες σχετικά με τη Visa τους στη διεύθυνση https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration ή να ελέγξουν εάν χρειάζονται μία στο ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ισχύει επιπλέον χρέωση για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους συμμετέχοντες στο Erasmus +;

 

 

Κάθε συμμετέχων στο Erasmus + πρέπει να συμπληρώσει το παρακάτω ερωτηματολόγιο για να διαπιστώσει εάν χρειάζεται να πληρώσει την επιπλέον χρέωση για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type.
Πότε πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Certificate και πότε μπορείτε να περιμένετε να λάβετε τη Visa σας;Ανώτατη Εκπαίδευση, Συμπράξεις συνεργασίας για τη Νεολαία (KA205), Διάλογος μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων (KA347) και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (που διαχειρίζεται το British Council υπό την ιδιότητά του ως Εθνική Μονάδα):

Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 εβδομάδες για να εκδοθεί ένα Certificate of Sponsorship, μετά το οποίο ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη visa. Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών συμβουλεύει ότι ο χρόνος παράδοσης της visa είναι σε 3 εβδομάδες. Εφόσον όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο British Council και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έγκαιρες και σωστές, μπορείτε να αναμένετε ότι ο συνολικός χρόνος παράδοσης από την αίτηση του Certificate έως την έγκριση της Visa θα είναι 8 εβδομάδες.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Κινητικότητα των Νέων (KA105) και Εκπαίδευση Ενηλίκων (διαχειρίζεται η Ecorys υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Μονάδα):

Οι αιτήσεις των Certificate πρέπει να υποβληθούν 8 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής. Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών συμβουλεύει ότι ο χρόνος παράδοσης της visa είναι σε 3 εβδομάδες. Εφόσον όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο Ecorys και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έγκαιρες και σωστές, μπορείτε να αναμένετε ότι ο συνολικός χρόνος παράδοσης από την αίτηση του Certificate έως την έγκριση της Visa θα είναι 11 εβδομάδες.