Ερωτήσεις για την κινητικότητα στην Ουκρανία και στη Ρωσία


Κινητικότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και στη Ρωσία, και περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τις τρίτες χώρες συνδεδεμένες με τα προγράμματα:

Η εφαρμογή της ρήτρας ανωτέρας βίας μπορεί να οδηγήσει σε προγενέστερη διακοπή των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία ή στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες του προγράμματος που συνορεύουν με την Ουκρανία και βρίσκονται σε κίνδυνο.
Οι συμμετέχοντες που θα επιστρέψουν από τις προαναφερόμενες χώρες, θα πρέπει να επανενσωματωθούν πλήρως στον οργανισμό/φορέα αποστολής. Ωστόσο, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα, οι συμμετέχοντες να συνεχίσουν τις δραστηριότητες σε εικονική μορφή με το ίδρυμα/οργανισμό υποδοχής.
Το δικαιολογημένο κόστος επαναπατρισμού θα γίνει δεκτό ως έκτακτη δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την υποβολή των τελικών εκθέσεων. Σε περίπτωση που το κόστος δεν μπορεί να καλυφθεί από τις έκτακτες δαπάνες, οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να το καλύψουν από τις οργανωτικές δαπάνες ή την ευέλικτη χρήση περιφερειακών κονδυλίων (Περιφέρειες 2 και 4 για τον Τομέα 4).

Κινητικότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με τα προγράμματα, και περιλαμβάνουν Ουκρανούς συμμετέχοντες:

Προτρέπουμε τους δικαιούχους των προγραμμάτων να διερευνήσουν τις δυνατότητες παράτασης της διαμονής Ουκρανών συμμετεχόντων που βρίσκονται στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες των προγραμμάτων. Ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις εθνικές αρχές, για να συμβουλεύουμε τους δικαιούχους για ό,τι νεότερο προκύπτει.

Προγραμματισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Ουκρανία:

Προτρέπουμε τους δικαιούχους των προγραμμάτων που έχουν προγραμματίσει κινητικότητες για να υλοποιηθούν στην Ουκρανία, να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές π.χ για τον Τομέα 2, αλλαγή της χώρας προορισμού ή αν η δράση επιτρέπει την εναλλαγή τους σε εισερχόμενες κινητικότητες π.χ φιλοξενία Ουκρανών συμμετεχόντων στην Ελλάδα ή εναλλακτικά σε διεθνείς δράσεις να χρησιμοποιηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Τομέα 4 για δραστηριότητες σε άλλες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Περιφέρεια 2). Για τη διεθνή κινητικότητα, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων με την Ουκρανία (διατηρώντας ορισμένα επίπεδα εισερχόμενης κινητικότητας) έναντι των μεταφορών προϋπολογισμού σε άλλες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Ενημέρωση και οδηγίες για τη συμμετοχή ρωσικών οργανισμών και ατόμων στο Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Με αυτή την ενημέρωση παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με το τι είδος δραστηριοτήτων που περιέχουν Ρώσους υπηκόους και οντότητες, στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μπορούν να συνεχιστούν και ποιες θα πρέπει να τερματιστούν.

  •  Δραστηριότητες που μπορούν να συνεχιστούν στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων

Οι ακόλουθες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορούν να συνεχιστούν:

Σχέδια κινητικότητας νέων του Erasmus+ και σχέδια εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Επισκόπηση των δράσεων που μπορούν να συνεχιστούν:

  • Σχέδια σε εξέλιξη – Πρόσκληση Erasmus+ 2014-2020 και Erasmus+ 2021
Erasmus+ / Τομέας Νεολαίας ΚΑ 1

 

· Κινητικότητα νέων «Ανταλλαγές Νέων»

· Σχέδια κινητικότητας των Youth workers

· Δραστηριότητές συμμετοχής των νέων

Για τη διατήρηση μεμονωμένων ατόμων που συμμετέχουν σε ανταλλαγές κινητικότητας, οι δράσεις Erasmus+ για τη νεολαία που περιλαμβάνουν τη Ρωσία μπορούν να συνεχιστούν. Ο έλεγχος κυρώσεων σε ατομική βάση πρέπει να συνεχιστεί.
Δράσεις εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

 

·  Σχέδια Εθελοντισμού

Για να διατηρηθούν οι διαπροσωπικές επαφές, αυτές οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στις οποίες συμμετέχουν Ρώσοι μπορούν να συνεχιστούν. Ο έλεγχος των κυρώσεων σε ατομική βάση πρέπει να συνεχιστεί.
  • Σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2022 με συνεχή ή επερχόμενη επιλογή
Erasmus+ / Τομέας Νεολαίας ΚΑ 1

 

• Κινητικότητα νέων «Ανταλλαγές Νέων»

• Σχέδια κινητικότητας των Youth workers

• Δραστηριότητές συμμετοχής των νέων

Για να διατηρηθούν οι διαπροσωπικές επαφές, μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής και σύναψης συμβάσεων νέων σχεδίων του Erasmus+ για τη νεολαία που περιλαμβάνουν τη Ρωσία. Ο έλεγχος των κυρώσεων σε ατομική βάση πρέπει να συνεχιστεί.
Δράσεις εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

 

·  Σχέδια Εθελοντισμού

Για να διατηρηθούν οι διαπροσωπικές επαφές, μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής και σύναψης συμβάσεων νέων εθελοντικών σχεδίων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης νεολαία που περιλαμβάνουν τη Ρωσία. Ο έλεγχος των κυρώσεων σε ατομική βάση πρέπει να συνεχιστεί.
  • Συμπράξεις μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων / Συμπράξεις συνεργασίας

Οι Συμπράξεις μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων και οι Συμπράξεις συνεργασίας είναι οι μόνες δράσεις υπό έμμεση διαχείριση που δεν θα εμπίπτουν στην εξαίρεση όσον αφορά στις «ανταλλαγές κινητικότητας για άτομα» ή τις «διαπροσωπικές επαφές» και όπου θα μπορούσε να ήταν δυνατή η συμμετοχή μιας ρωσικής οντότητας ως εταίρου οργανισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμμετοχή ρωσικών δημόσιων φορέων (50% δημόσια ιδιοκτησία) ή οντοτήτων υπό δημόσιο έλεγχο θα πρέπει να τερματιστεί σε σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτές οι οντότητες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συνεχείς προσκλήσεις. Για να αποφευχθεί η κατά περίπτωση προσέγγιση, προτείνεται όλα τα ιδρύματα που παρέχουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένα στη Ρωσία να θεωρείται ότι ελέγχονται από το ρωσικό κράτος. Το νέο άρθρο 2 παράγραφος 35 που εισήχθη από τον Ρωσικό Ομοσπονδιακό νόμο № 1057895-7 που τροποποιεί τον Ομοσπονδιακό νόμο «για την εκπαίδευση στη Ρωσική Ομοσπονδία», εισήγαγε τον ορισμό των «εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» ως «δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκτός του πλαισίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στη διάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών, εμπειριών και ικανοτήτων για σκοπούς πνευματικής και ηθικής, δημιουργικής, σωματικής και (ή) επαγγελματικής ανάπτυξης ενός ατόμου, για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών και ενδιαφερόντων του και επηρεάζοντας τις σχέσεις που ρυθμίζονται από τον παρόντα Ομοσπονδιακό Νόμο και άλλες νομοθετικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η οριζόντια προσέγγιση εφαρμόζεται σε όλα τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Ρωσία που εκτελούν δραστηριότητες που καλύπτουν μαθησιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών, μη τυπικών ή άτυπων δραστηριοτήτων μάθησης, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Για τα εν εξελίξει σχέδια με τη συμμετοχή ρωσικής δημόσιας οντότητας ή οντότητας υπό δημόσιο έλεγχο (συμπεριλαμβανομένων όλων των «εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» που εδρεύουν στη Ρωσία, όπως ορίζονται παραπάνω), οι Εθνικές Μονάδες θα πρέπει να ζητήσουν από τον συντονιστή να αφαιρέσει (μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης) την ενδιαφερόμενη ρωσική οντότητα και να ενημερώσουν ότι τυχόν δαπάνες που θα πραγματοποιήσει μετά τις 8 Απριλίου 2022 θα κηρυχθούν μη επιλέξιμες. Η συμμετοχή μπορεί να συνεχιστεί εάν ο δικαιούχος ή ο συντονιστής (εάν πρόκειται για επιχορήγηση πολλαπλών δικαιούχων) μπορεί να αποδείξει κατά τη διάρκεια της αντιφατικής διαδικασίας ότι ο επηρεαζόμενος Ρώσος συμμετέχων οργανισμός δεν ανήκει κατά ποσοστό άνω του 50% στο δημόσιο ή ελέγχεται από το κράτος.

Η συμμετοχή ενός ρωσικού φορέα που δεν είναι ούτε δημόσια ιδιοκτησία ούτε υπό δημόσιο έλεγχο, ούτε η παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (όπως ορίζεται παραπάνω) μπορεί να συνεχιστεί.

Για συνεχείς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (συμφωνίες επιχορήγησης που δεν έχουν υπογραφεί ακόμη) με τη συμμετοχή ρωσικής δημόσιας οντότητας ή οντότητας υπό δημόσιο έλεγχο (συμπεριλαμβανομένων όλων των «εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» που εδρεύουν στη Ρωσία, όπως ορίζονται παραπάνω), οι εν λόγω οντότητες αποκλείονται από τις εν εξελίξει διαδικασίες επιλογής με την αιτιολογία ότι υπάρχει αλλαγή στη νομική τους κατάσταση μετά τον κανονισμό για τις κυρώσεις. Εάν ένας τέτοιος αποκλεισμός επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, πριν τον αποκλεισμό, το AOR μπορεί να επιτρέψει στην επιτροπή αξιολόγησης να προτείνει στον αιτούντα είτε να επανεκτιμήσει τη σκοπιμότητα του σχεδίου και τα κριτήρια επιλεξιμότητας είτε να αντικαταστήσει τη ρωσική οντότητα προκειμένου να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν ο αιτών δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ρώσο εταίρο, η επιτροπή αξιολόγησης θα κηρύξει την αίτηση μη επιλέξιμη [1].

Η συμμετοχή ενός ρωσικού φορέα που δεν είναι ούτε δημόσια ιδιοκτησία ούτε υπό δημόσιο έλεγχο, ούτε θεωρείται ότι παρέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες (όπως ορίζονται παραπάνω) μπορεί να συνεχιστεί.

[1] Με βάση την αξιολόγηση, στα σχέδια της Βασικής Δράσης 2, αυτό το σενάριο περίπτωσης δεν ισχύει λόγω του γεγονότος ότι για σχέδια συμπράξεων συνεργασίας προβλέπεται ότι: «οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι (όχι ως αιτούντες), εάν η συμμετοχή τους φέρει μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία για το σχέδιο και εφόσον η ελάχιστη συμμετοχή από τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες της Ε.Ε και τρίτες χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα πληρούνται».