Οδηγίες για την Ορθή Υποβολή Τελικού Απολογισμού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .doc

Συμβουλευτείτε και ακολουθείστε τους κανόνες χρηματοδότησης της κάθε Επιμέρους Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ)

Για την ορθή υποβολή ενός τελικού απολογισμού ακολουθείστε τα εξής βήματα:

 1. Διαβιβαστικό τελικού απολογισμού (με θέμα Διαβίβασης, κωδικό προγράμματος, κωδικό youth-link και επισυναπτόμενα έγγραφα).
 2. Ορθά και πλήρως συμπληρωμένο έντυπο Τελικού Απολογισμού. (στο αντίστοιχο έτος που έχει εγκριθεί το πρόγραμμα).
 3. Στο μέρος V Οικονομικός Απολογισμός, πεδίο Α, στη στήλη «Τελικός Υπολογισμός» ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώνει ποσό έως το εγκεκριμένο ανά κατηγορία δαπανών και σύμφωνα με την υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης και οποιαδήποτε εγκεκριμένη τροποποίηση αυτής.
 4. Μηχανισμός Χρηματοδότησης: Η επιχορήγηση που λαμβάνεται μπορεί να έχει οποιαδήποτε από τους παρακάτω τύπους:
  • I. Ποσοστό επί των πραγματικών δαπανών → π.χ. Δαπάνες ταξιδιών, Ειδικά κόστη, Δαπάνες αξιοποίησης συνέχισης.
  • II. Κατ’ αποκοπή ποσό (σταθερό ποσό) → π.χ. Δράση 1.1.: 430€ στις δαπάνες δραστηριοτήτων
  • III. Κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση (κλίμακα μοναδιαίου κόστους ή σταθερό ποσοστό) → π.χ. Δράση 2: Δαπάνες δραστηριότητας αποστολής:480€ Χ αριθμό εθελοντών (κλίμακα μοναδιαίου κόστους) ή Δράση 1.3 : Έμμεσες δαπάνες: 7% των άμεσων δαπανών (σταθερό ποσοστό) .
  • IV. Συνδυασμός των παραπάνω τύπων → π.χ. Δράση 3.1.1: Δαπάνες δραστηριοτήτων: 430 € + 240 € Χ αριθμό δικαιούχων + 23 € Χ αριθμό διανυκτερεύσεων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (κατ ‘ αποκοπή ποσό + κλίμακα μοναδιαίου κόστους + κλίμακα μοναδιαίου κόστους).

  Αναφορικά με τα παραπάνω και προκειμένου για την ορθή συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του οικονομικού απολογισμού απαιτείται να αθροίζονται σωστά τα σχετικά ποσά σύμφωνα με τον τύπο μηχανισμού χρηματοδότησης στον οποίο υπάγονται και αντιστοίχως να παρατίθενται στα πεδία του πίνακα του οικονομικού απολογισμού ανά κατηγορία εγκεκριμένης δαπάνης. Πιο συγκεκριμένα,

  • I. Ποσά επί των πραγματικών δαπανών: Αθροίζονται βάσει των παραστατικών των πραγματικών δαπανών που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. (Το συνολικό άθροισμα δεν ξεπερνά το εγκεκριμένο ποσό βάσει Σύμβασης ή Τροποποίησης αυτής εφ΄ όσον υπάρχει).
  • II. Κατ’ αποκοπή ποσό (σταθερό ποσό) : Αθροίζεται με βάση το εγκεκριμένο κατ΄ αποκοπή ποσό ανά Δράση (Αποτελεί σταθερό ποσό). Αποδεικνύεται με αναλυτική περιγραφή επιτευγμάτων για τα οποία αυτό καταναλώθηκε. (Δεν ξεπερνά το εγκεκριμένο ποσό βάσει Σύμβασης).
  • III. Κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση (κλίμακα μοναδιαίου κόστους ή σταθερό ποσοστό): α) Κλίμακα μοναδιαίου κόστους: Αθροίζεται με βάση το εγκεκριμένο ποσό ανά Δράση (Αποτελεί το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης) πολλαπλασιαζόμενο κατά περίπτωση ή με τον αριθμό δικαιούχων ή των εθελοντών ή συμμετεχόντων Χ αριθμό διανυκτερεύσεων ή ημερών κ.τ.λ. . Αποδεικνύεται με αναλυτική περιγραφή επιτευγμάτων για τα οποία αυτό καταναλώθηκε, καθώς και με τον πρωτότυπα υπογεγραμμένο κατάλογο συμμετεχόντων. β) Σταθερό ποσοστό: Αθροίζεται με βάση το εγκεκριμένο ποσό ανά Δράση (Αποτελεί το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης) Αποδεικνύεται με αναλυτική περιγραφή επιτευγμάτων για τα οποία αυτό καταναλώθηκε.
  • IV. Συνδυασμός των παραπάνω τύπων: (βλ. παραπάνω)
 5. Οι δαπάνες ταξιδιού και τα παραστατικά αυτών να επισυνάπτονται μαζί με το σώμα του τελικού απολογισμού κατηγοριοποιημένα ανά χώρα και ανά συμμετέχοντα και να επισυνάπτεται το φύλλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε περιπτώσεις νομισμάτων εκτός της ζώνης του ευρώ.
 6. Σε περιπτώσεις Ισοτιμιών αυτές αναζητούνται στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα. http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el. Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός γίνεται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του αντίστοιχου παραστατικού.
 7. Οι μετακινήσεις με Ι.Χ ( εντός Ελλάδος) ,εάν έχουν εγκριθεί, καλύπτονται με το ποσό των 0,15€ ανά χιλιόμετρο. Θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από τη Νομαρχία καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας / φορέα που να αναφέρεται η μετακίνηση με το ανωτέρω μέσο.

Σημειώνεται ότι: Για τις Δράσεις 1.3, 3.1.2 (δραστηριότητα 8), 4.3 (δραστηριότητα 8) και 5.1 οι επιλέξιμες δαπάνες απολογίζονται στο σύνολο τους συμπεριλαμβανομένης και της συγχρηματοδότησης.

Κατά την αξιολόγηση του τελικού απολογισμού έμφαση θα δίδεται στην ανάλυση της ποιότητας του περιεχομένου του τελικού απολογισμού και στην ορθή και τεκμηριωμένη ανάλυση όλων των πεδίων αυτού. Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης υπολογίζονται και τα παραδοτέα όπου αυτά υπάρχουν.

Σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση των πεδίων του τελικού απολογισμού δεν είναι επαρκής και δεν συμβαδίζει με την αρχικά εγκεκριμένη αίτηση η Εθνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το αρχικά εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης, να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις ακόμη και να προβεί στην ακύρωση του προγράμματος.

*Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι ο τελικός απολογισμός δεν πρέπει να συνιστά πιστή αντιγραφή των πεδίων της αίτησης, αλλά εκ νέου ανάπτυξη αυτών βάσει της πραγματικής υλοποίησης του προγράμματος.