Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος τόσο των κοινοτήτων όσο και των νέων σε όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: https://europa.eu/youth/solidarity_el

Η Επιτροπή τοποθέτησε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε στέρεη βάση, προτείνοντας προϋπολογισμό για τα επόμενα τρία έτη και ειδική νομική βάση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_el.htm